تفاوت میان نسخه‌های «چندضلعی منتظم»

جز
اصلاح متن
جز (اصلاح متن)
:<math>A= \tfrac{1}{2}nsa = \tfrac{1}{2}pa = \tfrac{1}{4}ns^2\cot{\tfrac{\pi}{n}} = na^2\tan{\tfrac{\pi}{n}} = \tfrac{1}{2}nr^2\sin{\tfrac{2\pi}{n}}</math>
 
برایمساحت یک چندضلعی منتظم با ظولطول ضلع ''s''=۱، شعاع دایره محیطی ''r'' =۱ و شعاع دایره محاطی ''a'' =۱ در جدول زیر ارائه شده است:
 
{|class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center"