تفاوت میان نسخه‌های «مأمور ما صمد در بالاتر از خطر»