تفاوت میان نسخه‌های «اصلاحات پروتستانی»

جز (ارجاع نامرتبط به پاره پاره حذف شد)
 
== لوتر ==
از موضوعاتی که مارتین '''[[لوتر]]''' پیش کشید، تقدم وبرتریو برتری مرجعیت کتاب مقدس به فرمانهافرمان‌ها وسنتهایو سنت‌های کلیسایی بود که رکن اصلی جنبش [[اصلاح دینی]] آلمان راتشکیلرا تشکیل می‌داد. شالودهشالودهٔ اصلاح دینی از اختلاف عقیده بر سر مسئله نسبتاً ناچیز خرید وفروشو فروش آمرزشنامه،آمرزش‌نامه، به اختلاف نظر دربارهٔ مرجعیت پاپ گسترش یافت.<ref>تاریخ تمدن ویل دورانت جلد ششم صفحه ۴۱۷</ref>
* نکات اصلی اصلاحات لوتر:
 
''' اولاً - میان روحانیان ومسیحیانو مسیحیان عادی تمایزی موجود نیست.
 
''' ثانیاً - هرمسیحیهر مسیحی حق دارد مضامین کتاب مقدس رابهرا به تشخیص خود درک وتعبیرو تعبیر نماید.
 
''' ثالثاً - کتاب مقدس یگانه مرجع ومعیارو معیار ایمان وکردارو کردار است.
 
== پانویس ==
۸۱

ویرایش