تفاوت میان نسخه‌های «حافظ به روایت کیارستمی»

خارج کردن صفحه از بن بست
(خارج کردن صفحه از بن بست)
'''حافظ به روایت کیارستمی''' <ref>http://www.ketabname.com/main2/identity/?serial=4852</ref> برای اولین بار در سال 1385 به چاپ رسید. در این کتاب [[کیارستمی]] با سبکی مدرن به برجسته سازیبرجسته‌سازی برخی از [[مصرع های]]‌های شعر [[حافظ]] پرداخته استپرداخته‌است که تنوعی در بررسی اشعار حافظ می باشدمی‌باشد.
==ویژگیهایویژگی‌های کتاب==
در این [[کتاب]] اشعار موضوعموضوع‌بندی بندی شده اندشده‌اند و این موضوع بندیموضوع‌بندی در 18 فصل انجام شده استشده‌است. هر فصل عنوانی دارد که برگرفته از اشعار حافظ می باشدمی‌باشد. در این کتاب فقط به نوشتن مطلعی[[مطلع]]ی از یک غزل اکتفا شده استشده‌است نه تمامی غزل. و در هرفصلهر فصل اشعار مربوط به یک تم و موضوع گرد آوری شده استشده‌است. این روش، خواندن اشعار حافظ را برای خواننده آسانتر میآسان‌تر کندمی‌کند.
 
[[بهاءالدین خرمشاهی ]] حافظ پژوه سرشناس در مقدمه کتاب خطاب به کیارستمی می نویسدمی‌نویسد:
==ویژگیهای کتاب==
"حسن کار شما این است که به قیمت برجسته سازیبرجسته‌سازی ابیات کمتر مشهور، کمتر از اشعار خیلی معروف و ضرب المثلضرب‌المثل شده حافظ استفاده کرده اید،کرده‌اید، حاصل کار شما یک تنوع هنری مهم در کار و بار شعر و حافظ پژوهی است." <ref> http://aftab.ir/news/2007/may/23/c5c1179935826_art_culture_literature_verse_khoramshahi.php </ref>
در این کتاب اشعار موضوع بندی شده اند و این موضوع بندی در 18 فصل انجام شده است. هر فصل عنوانی دارد که برگرفته از اشعار حافظ می باشد. در این کتاب فقط به نوشتن مطلعی از یک غزل اکتفا شده است نه تمامی غزل. و در هرفصل اشعار مربوط به یک تم و موضوع گرد آوری شده است. این روش، خواندن اشعار حافظ را برای خواننده آسانتر می کند.
 
بهاءالدین خرمشاهی حافظ پژوه سرشناس در مقدمه کتاب خطاب به کیارستمی می نویسد:
"حسن کار شما این است که به قیمت برجسته سازی ابیات کمتر مشهور، کمتر از اشعار خیلی معروف و ضرب المثل شده حافظ استفاده کرده اید، حاصل کار شما یک تنوع هنری مهم در کار و بار شعر و حافظ پژوهی است." <ref> http://aftab.ir/news/2007/may/23/c5c1179935826_art_culture_literature_verse_khoramshahi.php </ref>
 
==منبع==
۲٬۰۸۴

ویرایش