تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

* رئیس فعلی این مجتمع دکتر '''محمد رضائیان''' می‌باشد.
 
[[Commons:|Commons:]]==نشریات تخصصی پردیس ==
 
نشریه پردیس ابوریحان تحت عنوان نشریه "کشاورزی و عمران روستایی" در سال ۱۳۷۵ به سردبیری جناب آقای دکتر حسن رضا اعتباریان شروع به فعالیت کرد که در سال ۱۳۸۱ به علت انتقال دانشکده عمران به شهر تهران، به نشریه '''[[[http://joa.ut.ac.ir/ کشاورزی]]]''' تغییر نام داد.
کاربر ناشناس