تفاوت میان نسخه‌های «حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲»

بدون خلاصه ویرایش
* دکتر محمود تبریزچی دانشگاه صنعتی اصفهان
* دکتر فتانه تقی یاره دانشگاه تهران
* دکتر مرتضی توکلی دانشگاه زابل
* دکتر احمد جعفری دانشگاه تهران
* دکتر کورش جعفریان دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاربر ناشناس