تفاوت میان نسخه‌های «سنگسر مخطط»

بدون خلاصه ویرایش
'''وسایل صید:''' قلاب، ترال کف و گرگور.
 
'''منابع:1'''- صادقی،ناصر،1380:ویژگی های زیستی و ریخت شناسی ماهیان جنوب ایران،انتشارات نقش مهر،438 ص.
'''منابع:'''1- ماهان جنوب ایران(صادقی)
 
2- ماهی شناسی سیستماتیک(ستاری)
2- بلگواد،ه،لوپنتین،ب،1944:ماهیان خلیج فارس، ترجمه اسماعیل اعتماد و بابا مخیر،1369،انتشارات دانشگاه تهران،257ص.
3- ماهیان خلیج فارس( بابا مخیر- اعتماد)
 
3- نورنخش،حسین،1370:پژوهشی پیرامون صید،دریا و ابزیان خلیج فارس،انتشارات امیر کبیر.
۲۹

ویرایش