تفاوت میان نسخه‌های «پارس»

۲۵۹ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
[[امپراتوری هخامنشی]] بر یکجانشینی این قوم تأثیر زیادی گذاشت.
 
[[پارتیان|پارت ها]] و پارس ها شیوه زنگی یکسانی داشتند و بهترین اسب سواران زمان خود بودند.و بهریشه همینی دلیلکلمه عربی هافارس پسدر اززبان فتحعربی ایران بهکه بهترینمعنای اسب سوارانسوار واست چابکمی سوارانتواند فارساز این کلمه می‌گفتندباشد. آنها واژه فارس رااز جایگزیندیرباز کلمهدر عربی جواد،به خیلمعنای واسب خیولبوده عربیکه کردندبی شک به خاط اینکه پارسیان اولین اسب سوران منطقه بودند در میان اعراب مترادف با اسب سوار شده است(لازم به ذکر است اعراب بیشتر از شتر استفاده می نمودند) و امروزه فارس را مترادف با [[شوالیه]] و [[جنگجو]] در زبان [[عربی]] نیز بکار می‌برندبرده می شود.
 
 
۴۳۴

ویرایش