تفاوت میان نسخه‌های «ماسه‌سنگ»

۴۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب+تمیز (۸.۸): + رده:سنگ ساختمان
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب+تمیز (۸.۸): + رده:سنگ ساختمان)
==ماسه سنگ ها==
 
ته نشست هايهای ماسه ايای را كهکه به يكديگریکدیگر به كمكکمک كربناتکربنات كلسيمکلسیم ، سيليسسیلیس ، اكسيداکسید آهن و دولوميتدولومیت به يكديگریکدیگر چسبيده اندچسبیده‌اند ،به ترتيبترتیب ماسه سنگ آهكيآهکی ، سيليسيسیلیسی ، اكسيداکسید آهن و دولوميتيدولومیتی ميمی نامند . بر اساس طبيعتطبیعت ماسه رسوبيرسوبی اوليهاولیه ، ماسه سنگ ها ممكنممکن است دارايدارای بافت نرم يایا خشن باشند . از نظر رنگ بر اساس ماده چسبنده طيفيطیفی از رنگ ، سفيدسفید ، نخودينخودی و خاكستريخاکستری تا قهوه ايای و قرمز را در بر ميمی گيرندگیرند . عموماً در برابر يخیخ بندان مقاومند. سطح نهايينهایی آنها به صورت چكشيچکشی ، كلنگيکلنگی و تيشهتیشه ايای قابل مصرف است و برايبرای نصب آنها از ابزار غيرغیر آهنيآهنی استفاده ميمی شود.
 
=== ماسه سنگ آهكيآهکی ===
 
ايناین نوع ماسه سنگ ها در محيطمحیط هايهای اسيدياسیدی مقاوم نيستندنیستند . ايناین شرايطشرایط كربناتکربنات كلسيمکلسیم موجود در آنها را تحليلتحلیل برده و سنگ متلاشيمتلاشی ميمی شود . كلسيتکلسیت خالص سفيدسفید است بنابراينبنابراین ماسه سنگ آهكيآهکی نيزنیز سفيدسفید است
 
=== ماسه سنگ سيليسيسیلیسی ===
 
ماسه سنگ ها اغلب از دانه هايهای سيليسيسیلیسی كهکه به كمكکمک نمكنمک هايهای سيليسيسیلیسی به يكديگریکدیگر چسبيدهچسبیده اند تشكيلتشکیل شده اندشده‌اند . بنابراينبنابراین بسياربسیار مقاومند و در محيطمحیط هايهای اسيدياسیدی نيزنیز پايدارندپایدارند. ايناین نوع ماسه سنگ ها بيشتربیشتر خاكستريخاکستری رنگند .
 
=== ماسه سنگ اكسيداکسید آهن ===
 
ايناین نوع ماسه سنگ كهکه به كمكکمک اكسيدهاياکسیدهای آهن متراكممتراکم شده اند به رنگ هايهای قهوه ايای تا قرمز يافتیافت ميمی شوند و اغلب با دوامند .
 
=== ماسه سنگ دولوميتيدولومیتی ===
 
ماسه سنگ هايهای دولوميتيدولومیتی كهکه با كربناتکربنات منيزيممنیزیم و كلسيمکلسیم به هم چسبيدهچسبیده اند در محيطمحیط شهريشهری چندان مقاوم نيستندنیستند . ايناین نوع سنگ ها نخودينخودی رنگ اند .<ref>مصالح شناسی/سیاوش کباری</ref>
 
 
==سنگ سنداستون==
 
سنگ سند استون يا همان ماسه سنگ، سنگهاي رسوبي بسيار شايع و شايد بهترين و شناخته شده ترين سنگهاي رسوبي است. اين سنگ ها در محيط هاي مختلف که آب وجود داشته است تشکيل يافته است. همانطور که از نام آن پيدا است، ماسه سنگ از ماسه تشکيل شده است و هر چه قدر دانه هاي اين ماسه سنگ ها ريز تر باشد بصورت سنداستون و هر چه قدر دانه هاي آن درشت تر باشد سنگ کنگلومرو تشکيل مي گرديده است. رسوبات ماسه سنگ بافت بسيار زيبا و طبيعي به اين سنگ بخشيده است و بخشي از محيط زيست طبيعي را به نمايش مي گذارد.
 
سنگ آهكي است كه داراي درصد كمي رس مي باشد. اين سنگ جذب آب بيشتري دارد و مقاومت كمتري نسبت به مرمريت ها دارد. مصرف اين سنگ در پله ها و كف راهرو ها و سرويسها مناسب نيست. اين سنگ به رنگ كرم و سفيد ديده مي شود و تنوع رنگي ندارد. به علت وجود كانيهاي رسي قابليت صيقل پذيري اين سنگ ضعيف است و در هنگام فرآوري ، اكثرا سطح آن تيشه اي مي شود. از نقاط قوت اين سنگ ، رنگ كرم روشن آن مي باشد ولي از نقاط ضعف آن مي توان به جذب آب بالاي آن اشاره كرد كه باعث فرسودگي سريعتر اين سنگ مي شود . همچنين به علت اينكه سختي كمي دارد در مكانهاي پر تردد و در پله ها ، كاربرد مناسبي ندارد.<ref>مصالح و ساختمان/سام فروتنی</ref>
 
== سنگ سنداستون ==
 
سنگ سند استون يایا همان ماسه سنگ، سنگهايسنگهای رسوبيرسوبی بسياربسیار شايعشایع و شايدشاید بهترينبهترین و شناخته شده ترينترین سنگهايسنگهای رسوبيرسوبی است. ايناین سنگ ها در محيطمحیط هايهای مختلف که آب وجود داشته است تشکيلتشکیل يافتهیافته است. همانطور که از نام آن پيداپیدا است، ماسه سنگ از ماسه تشکيلتشکیل شده است و هر چه قدر دانه هايهای ايناین ماسه سنگ ها ريزریز تر باشد بصورت سنداستون و هر چه قدر دانه هايهای آن درشت تر باشد سنگ کنگلومرو تشکيلتشکیل ميمی گرديدهگردیده است. رسوبات ماسه سنگ بافت بسياربسیار زيبازیبا و طبيعيطبیعی به ايناین سنگ بخشيدهبخشیده است و بخشيبخشی از محيطمحیط زيستزیست طبيعيطبیعی را به نمايشنمایش ميمی گذارد.
 
سنگ آهكيآهکی است كهکه دارايدارای درصد كميکمی رس ميمی باشد. ايناین سنگ جذب آب بيشتريبیشتری دارد و مقاومت كمتريکمتری نسبت به مرمريتمرمریت ها دارد. مصرف ايناین سنگ در پله ها و كفکف راهرو ها و سرويسهاسرویسها مناسب نيستنیست. ايناین سنگ به رنگ كرمکرم و سفيدسفید ديدهدیده ميمی شود و تنوع رنگيرنگی ندارد. به علت وجود كانيهايکانیهای رسيرسی قابليتقابلیت صيقلصیقل پذيريپذیری ايناین سنگ ضعيفضعیف است و در هنگام فرآوريفرآوری ، اكثرااکثراً سطح آن تيشهتیشه ايای ميمی شود. از نقاط قوت ايناین سنگ ، رنگ كرمکرم روشن آن ميمی باشد وليولی از نقاط ضعف آن ميمی توان به جذب آب بالايبالای آن اشاره كردکرد كهکه باعث فرسودگيفرسودگی سريعترسریعتر ايناین سنگ ميمی شود . همچنينهمچنین به علت اينكهاینکه سختيسختی كميکمی دارد در مكانهايمکانهای پر تردد و در پله ها ، كاربردکاربرد مناسبيمناسبی ندارد.<ref>مصالح و ساختمان/سام فروتنی</ref>
 
== منابع ==
[[رده:زمین‌شناسی]]
[[رده:ژئومورفولوژی]]
[[رده:سنگ ساختمان]]
[[رده:سنگ‌ها]]
[[رده:سنگ‌های رسوبی]]
۹۳۰٬۰۴۳

ویرایش