تفاوت میان نسخه‌های «طبقه‌بندی هیجان‌ها»

مدل سیرکمپلکس (Circumplex) اول بار توسط جیمز راسل پیشنهاد شد.<ref name=Russell>{{cite journal|last=Russell|first=James|title=A circumplex model of affect|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=1980|volume=39|pages=1161–1178|doi=10.1037/h0077714}}</ref> بر اساس این مدل [[هیجان]]ها در یک فضای دو بعدی داخل یک دایره توزیع شده اند؛ [[برانگیختگی]] و ظرفیت، بترتیب، با محورهای عمودی و افقی نمایش داده می‌شوند و مرکز مختصات با ظرفیت خنثی و برانگیختگی متوسط متناظر است.<ref name="Rubin Telerico" /> مدل سیرکمپلکس اغلب برای تست کردن قدرت تحریکی کلمات [[هیجانی]]، حالتهای هیجانی چهره، و حالتهای عاطفی‌ مورد استفاده قرار میگیرد.<ref name=Remington>{{cite journal|last=Remington|first=N. A.|author2=Fabrigar, L. R. |author3=Visser, P. S. |title=Re-examining the circumplex model of affect|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=2000|volume=79|pages=286–300|doi=10.1037/0022-3514.79.2.286}}</ref> جیمز راسل و بارت در سال ۱۹۹۹ مدل بهبود یافته‌ای را پیشنهاد کرده اند. <ref>{{cite journal|last=Russell|first=James|coauthors=Feldman Barrett, Lisa|title=Core affect, prototypical emotional episodes, and other things called emotion: dissecting the elephant|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=1999|volume=76|pages=805–819|doi=10.1037/0022-3514.76.5.805}}</ref>
===مدل برداری===
مدل [[بردار]]ی هیجانها در سال ۱۹۹۲ پیشنهاد شد.<ref name=Bradley>{{cite journal|last=Bradley|first=M. M.|author2=Greenwald, M. K. |author3=Petry, M.C. |author4=Lang, P. J. |title=Remembering pictures: Pleasure and arousal in memory|journal=Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition|year=1992|volume=18|pages=379–390|doi=10.1037/0278-7393.18.2.379}}</ref> جزئیات این مدل توسط رابین و تالاریکو توضیح داده شده است. <ref>{{cite web|last1=Rubin|first1=David C.|last2=Talarico|first2=Jennifer M.|title=A Comparison of Dimensional Models of Emotion: Evidence from Emotions, Prototypical Events, Autobiographical Memories, and Words|url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2784275/pdf/nihms-133140.pdf|publisher=NIH|accessdate=17June2014}}</ref>
 
===مدل فعال سازی مثبت-فعال سازی منفی‌===
===مدل پولچیک===
۱٬۷۵۹

ویرایش