تفاوت میان نسخه‌های «طبقه‌بندی هیجان‌ها»

در سال ۲۰۱۱، لوهیم (Lövheim) رابطه‌ای مستقیمی را بین هشت [[هیجان]] پایه و ترکیب مشخصی از سه‌ ماده سیگنال عصبی، [[دوپامین]]، [[نوراپی‌نفرین]] (نردرنلین)، و [[سروتونین]] را پیشنهاد کرد. بدین ترتیب، یک مدل سه‌ بعدی، با نام مکعب لوهیم، ارائه شد که میزان سه‌ ماده مذکور سه‌ محور متست را تشکیل داده و هشت هیجان پایه، بر اساس پیشنهاد سیلوان تامکین ([[w:en:Silvan Tomkins|Silvan Tomkins]])، در هشت گوشه مکعب قرار میگیرند. بعنوان مثال، [[خشم]] با ترکیبی‌ از میزان کم [[سروتونین]] و میزان بالای [[دوپامین]] و [[نوراپی‌نفرین]] متناظر است. <ref>Lövheim H. A new three-dimensional model for emotions and monoamine neurotransmitters. Med Hypotheses (2011), Epub ahead of print. {{doi|10.1016/j.mehy.2011.11.016}} PMID 22153577</ref>
==انتقاد ها==
مطالعات [[مردم‌نگاری]] و بین فرهنگی‌ ([[w:en:Cross-cultural|Cross-cultural]]) نشان داده اند که [[هیجان]]ها به انحا مختلف از تفاوتهای فرهنگی متاثر می‌شوند. زمینه فرهنگی نحوه ارزیابی، بیان، و تنظیم [[هیجان]]ها را تعیین میکند.<ref name=Mesquita>{{cite journal|last=Mesquita|first=Batja|author2=Nico Frijda|title=Cultural variations in emotions: a review|journal=Psychological Bulletin|date=September 1992|volume=112|issue=2|pages=179–204|accessdate=17 June 2013|doi=10.1037/0033-2909.112.2.179}}</ref><ref name=Russell<ref>{{cite journal|last=Russell|first=James|title=Culture and Categorization of Emotions|journal=Psychological Bulletin|year=1991|volume=110|issue=3|pages=426–450|url=https://testwww2.bc.edu/james-russell/publications/psyc-bull1991.pdf|accessdate=17 June 2013|doi=10.1037/0033-2909.110.3.426}}</ref> برای مثال، در حالی‌ که کالولیها ([[w:en:Kaluli people|Kaluli people]]) بروز دادن [[خشم]] را تشویق می‌کنند، اینکار در میا‌‌ن اتکو اینویتها (Utku inuit) کاری مذموم است.<ref name=Eid<ref>{{cite journal|last=Eid|first=Michael|author2=Ed Diener|title=Norms for experiencing emotions in different cultures: Inter- and intranational differences|journal=Journal of Personality and Social Psychology|date=November 2001|volume=85|issue=5|pages=869–885|url=http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.neu.edu/ehost/detail?sid=e871ef1b-bdaf-4fce-aae8-c6d584223518%40sessionmgr4&vid=1&hid=4&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=pdh&AN=2001-05123-010|accessdate=17 June 2013}}</ref> نشانه مهمی که جهانشمول بودن [[هیجان]]ها را به چالش میکشد، زبان است. تفاوت زبانها مستقیما با تفاوت در [[طبقه بندی]] هیجانها مرتبط است.<ref name=Mesquita/> از آنجا که برای تک‌تک لغات یک زبان در زبان دیگر معادل وجود ندارد، آشکارا برخی از [[هیجان]]های قابل وصف در یک زبان نمیتوانند در زبان دیگر بیان شوند.<ref name=Wierzbicka<ref>{{cite journal|last=Wierzbicka|first=Anna|title=Human Emotions: Universal or Culture-Specific?|journal=American Anthropologist|date=September 1986|volume=88|issue=3|pages=584–594|url=http://links.jstor.org/sici?sici=0002-7294%28198609%292%3A88%3A3%3C584%3AHEUOC%3E2.0.CO%3B2-I|accessdate=19 June 2013|doi=10.1525/aa.1986.88.3.02a00030}}</ref> برای مثال، در بعضی‌ از زبانهای افریقایی [[خشم]] و [[غم]] با یک کلمه بیان می‌شوند. در برخی زبان‌ها حتی کلمه‌ای مشخص برای [[هیجان]] وجود ندارد.<ref name=Russell/> در نتیجه، طبقه بندی جهانشمول [[هیجان]]ها میتواند به چالش کشیده شود.
مطالعات [[مردم‌نگاری]] و بین فرهنگی‌ ([[w:en:Cross-cultural|Cross-cultural]]) نشان داده اند که [[هیجان]]ها به انحا مختلف از تفاوتهای فرهنگی متاثر می‌شوند. در نتیجه، طبقه بندی جهانشمول [[هیجان]]ها میتواند به چالش کشیده شود.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۱٬۷۵۹

ویرایش