تفاوت میان نسخه‌های «ماتریس کوواریانس»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
: <math>X = \begin{bmatrix}X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}</math>
 
ماتریس کوورایانس ماتریسی است که درایه‌های آن به طریق زیرذیل بدست می‌آیند.
 
:<math>
۴

ویرایش