باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران]]، [[محمدتقی بهار]]، جلد ۱، ص ۱۹۲، تهران:امیرکبیر، ۱۳۵۷.
* [[شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران]]، [[باقر عاقلی]]، جلد ۱، ص ۱۳۴، تهران:نشر گفتار، ۱۳۸۰.
 
{{شاهزادگان قاجار}}