تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

 
بعد از جنگ جهانی اول، سرزمینهایی مانند عراق و اردن و فلسطین تحت قیومیت انگلیس قرار گرفت. فرزندان [[شریف حسین]] با حمایت انگلیس، دولت های جدیدی را در [[عراق]] و [[اردن]] پایه ریزی نموده و حکم رانی کردند.
پسر ارشد وی [[شریف علی]] مدتی امیر و حکمران [[حجاز]] بود. دو پسر دیگر او [[عبدالله اول|عبدالهعبدالله]] و [[فیصل اول|فیصل]] به عنوان پادشاه بر اردن و عراق حکومت کردند.
 
== سلسله هاشمی در عراق ==
کاربر ناشناس