باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Mitsui Chemicals > میتسویی کمیکال
| style="text-align:center;"|{{پرچمک|GER}}
|-
| [[Mitsuiمیتسویی Chemicalsکمیکال]], توکیو, ژاپن
| $۱۴٫۳
| ۱۴
۳٬۸۳۲٬۵۰۰

ویرایش