تفاوت میان نسخه‌های «تنفس سلولی»

 
== تنفس هوازی ==
تنفس هوازی برای تولید آدنوزین تری‌فسفات به [[اکسیژن]] نیاز دارد، گرچه کربوهیدرات، چربی‌ها و پروتئین‌ها نیز می‌توانند به عنوان واکنش دهنده‌ها به هنگام شکستن [[پیرویک اسید]] در واکنش [[قندکافت]] تولید شوند. در طول واکنش قندکافت و به هنگام [[چرخه اسید سیتریک]] پیرویک اسید به [[میتوکندری]] وارد می‌شود و طی واکنش‌های [[چرخه اسید سیتریک]] به طور کامل اکسیده می‌شود. محصولات تنفس هوازی شامل آب و دای اکسید کربن می‌شود، اما انرژی (الکترون) که تولید می‌شود توسط واکنش فسفرگیری و به وسیله حامل‌های انرژی چون [[نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید]] و [[اف‌ای‌دی]] که در [[زنجیره انتقال الکترون]] در جریان اند برای شکاندن [[آدنوزین دی‌فسفات]] و تبدیل آن به آدنوزین تری‌فسفات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازده تئوریک کلی تنفس یاخته‌ای ۳۸ مولکول آدنوزین تری‌فسفات است که بسته به شرایط بدن ممکن است تغییر کند.
 
'''واکنش ساده شده: '''