تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

سلسله سفیانی، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمیسفیانی ==
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می شوند که امیر و حکمران حجاز بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.
 
کاربر ناشناس