باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
!تاریخ
!محل
!توضیح
|-
|۸۰۰ متر
|-
|۳۰۰۰ متر با مانع
|۱۱:۱۶٫۲۷
|۱۲:۱۲٫۴۰
|اکتبر ۲۰۰۹
|۱۳۸۶
||{{JORMAS}}، [[امان]]
|رکورد ایران
|-
|۵۰۰۰ متر