تفاوت میان نسخه‌های «اصلاحات پروتستانی»

- سفرهای اکتشافی از پنجاه سال پیش از این دوره به سرزمین‌های آفریقا، خاور دور و آمریکا درهای زیادی را به روی اروپائیان گشوده بود. آشنایی با فرهنگ‌های پیشرفته، دستیابی به معادن دست نخورده، گسترش تجارت و...{{سخ}}
-اختراع ماشین چاپ و در نتیجه متداول شدن کتاب که در آگاهی مردم تاثیر به سزایی داشت.{{سخ}}
-شروع جنبش‌های [[انسان‌گرایی|انسان گرایانه]] در اروپا{{سخ}}
-باطل شدن برخی مضامین مسحیت با پیشرفت علم از جمله گرد بودن زمین، کشف مناطق جدید و...{{سخ}}
-شکاف‌های پیشین در جامعه ی مسیحیت کاتولیک که منجر به ایجاد دو مرکز مذهبی و حضور دو پاپ شده بود (اواخر قرن چهارده و اوایل قرن
کاربر ناشناس