تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

* [http://tibf.ir/page/535a3f2b1e0000ea0357fe6c انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
* [http://tibf.ir/page/535a40e11e0000f60357fe6e انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
* [http://www.asriran.com/fa/news/42362/ انتشارات اساطیر ناشر برگزیده بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/14453/136/text انتشارات اساطیر، ناشر برگزیده سومین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی]
* [http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1272403323120324348 انتشارات اساطیر در میان برگزیدگان علمی و فنی نشر کشور]
۲۱۰

ویرایش