تفاوت میان نسخه‌های «رستم‌التواریخ»

بدون خلاصه ویرایش
'''رستم التواریخ''' نوشته فردی به نام «محمد هاشم آصف» است که با دو لقب «رستم الحکما» که پدرش به او داده و «صمصام الدوله» کهاثری از [[فتحعلیمحمدهاشم شاه قاجارآصف]] دریافتاز داشته،مورخین خوددوره رازندیه معرفیو کردهاوایل است. [[تاریخ تولد]] وی ۱۱۴۵ [[هجری قمری]]قاجار است. اینکه کتابتاریخ کهسیاسی باو نثراجتماعی سنگینایران قاجاریدر نوشتهدوره شده،سلطنت دربارهشاه دوره‌هایسلطان پایانیحسین صفویهصفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه صحبتتا می‌کند.آغاز دردوره اینقاجار کتابرا الفاظروایت رکیک بسیار مورد استفاده قرار گرفته استمی‌کند. کتاب رستم التواریخ در سال ۱۳۴۸ به تصحیح محمد مشیری توسط [[انتشارات امیرکبیر]] منتشر شده و دومین بار در سال ۱۳۸۱ توسط عزیزالله علیزاده تصحیح و در انتشارات فردوس در تهران منتشر شده است.
 
نویسنده کتاب با دو لقب «رستم الحکما» که پدرش به او داده و «صمصام الدوله» که از [[فتحعلی شاه قاجار]] دریافت داشته، خود را معرفی کرده است. [[تاریخ تولد]] وی ۱۱۴۵ هجری قمری است.
 
== اعتبار ==