تفاوت میان نسخه‌های «ویس و رامین»

برچسب: ویرایش کاربر تازه‌کار
نام گوراب به علت حمله اعراب به ایران به جوراب تغییر یافته‌است. در [[شاهنامه]] [[فردوسی]] از گوراب به نیکی نام برده‌است که نشان از قدمت آن دارد. در داستان ویس و رامین، آمده است: «گوراب نام کشوری بود، که فرمانروایش شاپور و رفیدا بودند»
{{شعر}}
{{ب|سر افرازافرازان چو شاپور و رفیدا|در آن کشور چو ماه و مهرپیدا}}
{{پایان شعر}}
همچنین نقل شده که: «شاه موبد به آنجا که ویس است لشکر کشید و رامین که همراه شاه موبد به گوراب رفته بود، ویس را بدید و بر وی عاشق شد.»
۳۰۷

ویرایش