تفاوت میان نسخه‌های «آموزگار»

۶۷ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
 
== شناختار واژه آموزگار ==
از آموزگار تعاریف و شناختار هایشناختارهای فراوانی در فرهنگ هایفرهنگ‌های تخصصی و همگانی آورده شده است. درفرهنگ فارسی [[عمید]]، آموزگار هم ارز با واژه هاییواژه‌هایی مانند : تعلیم دهنده ،دهنده، آموزاننده و معلم آورده شده است . در واژه نامه دهخدا نیز آموزگار را به معنی آموزاننده ،آموزاننده، استاد و معلم معنی شده است. درفرهنگ علوم رفتاری شعاری نژاد دو شناختار از واژه آموزگار آورده شده است : کسی که دوره پرورش آموزگاری را پایان رسانده است و برای آموزش به گروهی از [[دانش آموز|دانش آموزان]] یا دانشجویان دریک نهاد آموزشی پژوهشی، و پرورشی گماشته شده است. درفرهنگ آکسفورد، آموزگار به آنکس گفته شده است که "[[تدریس]] می کندمی‌کند به ویژه تدریس در مدرسه " .
 
=== شناختار کارترز از آموزگار ===
کارترز، درفرهنگ آموزش و پرورش چندین شناختار ازآموزگار آورده است :
* آموزگار کسی است که بر پایه توان ویژه ایویژه‌ای گماشته می شودمی‌شود تا خواست هایخواست‌های راهبری و راهنمایی آموخته هایآموخته‌های یادگیری [[دانشجو|دانشجویان]] رادریک نهاد آموزشی دولتی بردوش گیرد .
* آموزگار کسی است که دارای توانمندی ویژه یویژهٔ [[تجربی]] و پرورشی برای راهبری و راهنمایی شاگردان با اوست .
* آموزگار کسی است که برنامه آموزشی را در یکی از کانون هایکانون‌های [[پرورش آموزگار]] آموخته است و درجه آموزش معتبری را بدست آورده است .
* آموزگار کسی است که به دیگران آموزش می دهدمی‌دهد. ویا آموزگار کسی است که دارای توانمندیهای تجربی وآموزشی ویژه ایویژه‌ای برای سازماندهی و راهبری آموختهآموخته‌های هاییادگیری، یادگیریدانشی، ،عاطفی دانشی ،عاطفی وحرفه ایوحرفه‌ای است.
* آموزگار کسی است که آموزش به یاری او بگونه فردی وگروهی انتقال می یابدمی‌یابد و سلوک و رفتار شاگرد پویایی دلخواه و مثبت را نمایان میسازد می‌سازد.
* آموزگار کسی است که درآموختن آموزه به دانش آموزان یاری می رساند ،می‌رساند، برای نمونه :
 
1۱. برای آموزش توانایی هایتوانایی‌های دانش آموزان، بنمایه هابنمایه‌ها را فراهم می کند می‌کند.
 
2۲. برای آموزش زمینه را آماده میسازد می‌سازد.
 
3۳. شیوه آموزش را به شاگردان نشان می دهد می‌دهد.
* آموزگار کسی است که افزون بر شایستگی هایشایستگی‌های آموزشی و توانایی های حرفهتوانایی‌های ایحرفه‌ای خود، هنر تدریس و سازندگی همه سویه شاگردان را در دست دارد. او پیوسته درجوش و خروش برای ساختن خود وپیدایش دگرگونی و پویایی درشاگردان است.<ref>
501 نکته برای معلمان ،معلمان، چاپ دوم ،دوم، سال 88، 978-964-536-494-4 :شابكشابک</ref>
</ref>
 
== ویژگی هایویژگی‌های یک آموزگار ==
 
آموزگار کسی است که با یک یا چند شاگرد یا دانش آموز به رفتار همکُنشی می پردازدمی‌پردازد و خواسته اش ازاین کاراین است که در اندرون دانش آموز دگرگونی پدید آورد ،آورد، این دگرگونی به هر روشی که پیدا می شودمی‌شود نزد آموزگار مانند یک دگرگونی خواسته مند است .
 
آموزگار کسی است که به دلیل پیوند نزدیک باشاگردان می تواندمی‌تواند نیازهای آنان را شناسایی کرده وبر پایه آن با ساماندهی نوشته هاینوشته‌های آموزشی با نام یک رهبر آموزشی درصنف، گردش یادگیری را رهبری میکندمی‌کند. اومیتواند با سو دادن به یادگیری شاگردان، دانستار آنهارا افزایش مید هد وسرانجام آنها را به حد رسایی برساند .
 
آموزگار کسی است که به دلیل پیوند نزدیک باشاگردان می تواند نیازهای آنان را شناسایی کرده وبر پایه آن با ساماندهی نوشته های آموزشی با نام یک رهبر آموزشی درصنف، گردش یادگیری را رهبری میکند. اومیتواند با سو دادن به یادگیری شاگردان، دانستار آنهارا افزایش مید هد وسرانجام آنها را به حد رسایی برساند .
=== پرورش شخصیت دانش آموزان ===
آموزگار کسی است که دراندیشه رشد و پرورش درست شخصیت شاگردان خود و بر آورده سا ختن نیازهای روحی و روانی آنان باشد. و یا آموزگار کسی است که پیش ازهرچیز خودرا شاگردمی پندارد که تشنه یادگیری است ودم به دم زندگی اش رادرآموزش سپری میکندمی‌کند بیش از اینکه خود را یک آموزگار بپندارد یک شاگرد یا آموزنده همیشگی می پندارد می‌پندارد.
 
درنتیجه گفته میتوانممی‌توانم که آموزگار برجسته ترین عامل پدید آورنده چندوچون دلخواه یادگیری و یاد دهی است که پس از شاگرد دومین عنصرمهم سامانه آموزش و پرورش به شمارمیرود، این آموزگار است که چندوچون نیاز یادگیری را بین شاگردان و آموزش پدید می آوردمی‌آورد و کار آن غنی سازی همین یافتار و مفهوم است. آموزگار از راه پیدایش زنجیره هایزنجیره‌های عاطفی و مهرین با شاگردان و دریافت درست تفاوتهای فردی و استعدادهای آنها می تواندمی‌تواند شاگردان را بسوی یک خواسته دلخواه و پیدا که همانا افزایش جایگاه دانشی شاگردان است رهنمون می شودمی‌شود.
 
درنتیجه گفته میتوانم که آموزگار برجسته ترین عامل پدید آورنده چندوچون دلخواه یادگیری و یاد دهی است که پس از شاگرد دومین عنصرمهم سامانه آموزش و پرورش به شمارمیرود، این آموزگار است که چندوچون نیاز یادگیری را بین شاگردان و آموزش پدید می آورد و کار آن غنی سازی همین یافتار و مفهوم است.آموزگار از راه پیدایش زنجیره های عاطفی و مهرین با شاگردان و دریافت درست تفاوتهای فردی و استعدادهای آنها می تواند شاگردان را بسوی یک خواسته دلخواه و پیدا که همانا افزایش جایگاه دانشی شاگردان است رهنمون می شود.
=== امانت داری ===
آموزگار امانت داری است که آدم (دانش آموز) سپرده اوست. آموزگار است که آدم را از ناآگاهی و نادانی، از تاریکی به سوی دانایی و روشنایی راهبری میکندمی‌کند. آموزگاری ،آموزگاری، پیشه شریف آدم سازی است که با نام سرپرست دوم شاگردان به شمار می شودمی‌شود.
 
=== الگوبرداری از آموزگار ===
آموزگار الگوی شاگردان است آنچه که درشخصیت آموزگار نمود میکندمی‌کند در وجود شاگردان نیز نمایانگر می شودمی‌شود. در فرایند تدریس رفتار و کردار آموزگار برای شاگردان از اهمیت ویژه برخوردار است، بیشتر برای شاگردان دوره دبستان،کرداردبستان، کردار و رفتار آموزگار برای شاگردانش سنجه مناسبی است و برای ارزشیابی نوشهنوشه‌ها، هاگفته‌ها، ،گفته ها، پند هاپندها و رهنمود هایرهنمودهای او. بنابراین آموزگار باید در رفتار و کردارش آنچنان بزگوار باشد که نمونه و الگوی شاگردش بشود.
 
== تربیت آموزگار ==