تفاوت میان نسخه‌های «در یک روز آفتابی همه‌جا را می‌توانی ببینی»