تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

جز
ویرایش Mehradmehradmehrad (بحث) به آخرین تغییری که Movyn انجام داده بود واگردانده شد
جز (ویرایش Mehradmehradmehrad (بحث) به آخرین تغییری که Movyn انجام داده بود واگردانده شد)
 
== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغازاغاز به mRNA(ار ان ای پیام رسان) متصل میشود.(هر ریبوزوم دو جایگاه دارد:یکی جایگاه p(ءبرای پلی پپتید در حال ساخت)و دیگری جایگاه A(برای امینو اسید)).سپس tRNAبخش آغازگر که حامل آمینواسید متیونین(Met) است در جایگاه Pبزرگتر ریبوزوم قرار گرفته و به وسیلهبخش ی 7 پیوند هیدروژنی به کدون آغاز(AUG) متصلکوچک می شودپیوندد و در نهایت بخش بزرگ ترساختار ریبوزوم بهبرای بخشترجمه کوچکترکامل آن می پیونددمیشود.در مرحله آغاز جایگاه A ریبوزوم خالی از tRNAاست.
هر ریبوزوم دو جایگاه دارد:یکی جایگاه p(ءبرای پلی پپتید در حال ساخت)و دیگری جایگاه A(برای امینو اسید).در مرحله اغاز tRNA اغازگر(ار ان ای ناقل)که ناقل متیونین است به جایگاه pوارد میشود و در انجا با کدون اغاز رابطه ی مکملی برقرار میکند...
 
== مرحلهٔ ادامه ==
هر رناتن دو جایگاه دارد. رمز و پادرمز، ابتدا وارد جایگاه اول (جایگاه P برای [[پلی‌پپتید]] در حال ساخت) و رمز و پادرمز بعدی وارد جایگاه دوم (جایگاه A) می‌شوند. بعد از قرار گرفتن رمز دوم آران‌ای پیام‌رسان در جایگاه دوم، آران‌ای جابجایی مکمل به آن متصل شده و اسید آمینه جایگاه اول به اسید آمینهٔ جایگاه دوم پیوند پپتیدی می‌دهد و رمز آغاز از جایگاه اول خارج می‌شود. حالا رناتن به اندازهٔ یک رمز بر روی آرآن‌ای پیام‌رسان به جلو حرکت می‌کند و رمز و پادرمز دوم به جایگاه اول که به تازگی خالی شده‌است وارد میشوند و رمز سوم به جایگاه دوم وارد میشود.
با ورود دومین tRNA حامل دومین آمینواسید به جایگاه A مرحله ی ادامه ترجمه شروع می شود.سپس پیوند بین آمینواسید متیونین و نوکلئوتید آدنین دار در tRNA شکته شده و پیوند پپتیدی بین متیونین و دومین آمینواسید برقرار می شود. حال که tRNA موجود در جایگاه P خالی از آمینواسید شده است،باید حین جابجایی ریبوزوم از آن خارج شود.با جابجایی ریبوزوم به اندازه ی یک کدون tRNA از جایگاه P خارج می شود . این اعمال متوالیا در مرحله ی ادامه انجام می پذیرد تا جایی که کدون پایان وارد جایگاه A شود.
 
رناتن به همین ترتیب بر روی آران‌ای پیام‌رسان حرکت می‌کند و تا انتهای آن ادامه میدهد تا به رمز پایان برسد.
 
== مرحلهٔ پایانی ==
وقتی یکی از رمزهای پایان درون جایگاه A قرار گیرد، ترجمه پایان می‌پذیرد. چون هیچ آران‌ای جابجایی‌ای برای رمز پایان وجود ندارد و در این حال دو بخش رناتن یعنی آران‌ای پیام‌رسان و پروتئین ساخته‌شده از یکدیگر جدا می‌شوند.
وقتی یکی از کدون های پاان در جایگاه A قرار گیرد، ترجمه پایان خواهد پذیرفت. چون هیچ آنتی کدونی برای کدون های پایان وجود ندارد. به این ترتیب ابتدا پروتئینی به نام عامل پایان ترجمه در جایگاه A قرار می گیرد و مانع از حرکت ریبوزوم می شود . سپس آنزیمی پیوند بین tRNA و پلی پپتیید موجود در جایگاه P را هیدرولیز می کند. به دنبال شکستن پیوند بین این دو ، دو بخش ریبوزوم از یک دیگر جدا می شوند و mRNA نیز تجزیه شده و برای استفاده ی دوباره از نوکلئوتید های آن به هسته ی سلول (در یوکاریوت ها) باز می گردد.
 
== منبع ==
* {{یادکرد |کتاب=زیست‌شناسی سالدورهٔ چهارم دبیرستانپیش‌دانشگاهی |سال=1392۱۳۸۷ |شابک=0-0481۷-08۱۱۸۵-964۰۵-978۹۶۴ }}
{{بیان ژن}}