تفاوت میان نسخه‌های «قضیه کوشی»

جز
== اثبات ==
 
ابتدا تابع h را به شکل زیر تعریف می کنیممی‌کنیم که تمام خواص تابع f را نیز دارد :
{{چر}}h(x)=f(x)-k g(x){{چر}}
<math>h(b)=\frac{f(b)g(b)-f(b)g(a)-f(b)g(b)+f(a)g(b)}{g(b)-g(a)}</math>
 
پس <math>h(a)=h(b)</math> که بر طبق [[قضیه ی رول]] وجود دارد c متعلق به بازه ی (a,b) که <math>h^\prime(c)=0</math> ؛ پس :
 
<math>f^\prime(c)=k g^\prime(c)\Rightarrow \ \frac{f^\prime(c)}{g^\prime(c)}=k</math>
۵۵٬۸۲۵

ویرایش