دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

== برخی اصطلاحات دم‌سنجی ==
[[Image:Lungvolumes.svg|thumb|600px|Output of a spirometer]]
1 - ظرفيت کلی ريه (TLC یا (Total Lung Capacity) : عبارت است از حداکثر مقدار هوايی که ريه ها می توانند در خود جا دهد و مجموع RVو VC میباشد.
 
2 - ظرفيت حياتی VC (Vital Capacity) :حداکثر حجم هوايی است که می توان پس از يک دم عميق به بيرون فرستاد.