دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

9 - حجم بازدمی اجباری FEV (Expiratory Volume Forced) : عبارت است از حداکثر حجم هوايی که ممکن است در يک زمان خاص حين بازدم از ريه ها خارج شود.
 
10 -FEV1 (Forced Expiratory Volume in First Second Forced) : مقدار هوایی است که طی اولين ثانيه بازدم اجباری و پر فشار که پس از TLC شروع می شود از ريه ها خارج می گردد.
 
11 - درصد FVC / FEVı: عبارت است از کسری از ظرفيت حياتی که می توان آن را در ثانيه اول در طی بازدم از ريه خارج کرد یا نسبت FEV1 به ظرفيت حياتی اجباری .