تفاوت میان نسخه‌های «نافلزها»

بدون خلاصه ویرایش
* گروه ۱۷ - [[هالوژن|هالوژن‌ها]]
* تمام اعضای گروه ۱۸([[گازهای نجیب]])
این عناصر از نظر تعداد اتم در مولکول هایشان به سهدستهسه دسته [[نافلزات دواتمی]] و [[نافلزات چند اتمی]] و [[گازهای نجیب]] تقسیم میشوند.
===نافلزات دواتمی===
{{جدول تناوبی (کوچک)|mark=جدول نافلزات دواتمی|عنوانtitle=نافلزات دو اتمی در جدول تناوبی}}
این نافلزات شامل هفت عنصر یعنی تمامی [[هالوژن]] ها وعناصر دواتمی [[اکسیژن]] و [[نیتروژن]] و [[هیدروژن]] است.
این عناصر رسانای بسیار ضعیف برق اند ولی بسیار الکترونگاتیو بوده ودر ترکیبات یونی پیوندهای محکمی تشکیل می دهند.نکته دیگر این است که ازمیان این عناصر [[برم]] به حالت مایع و [[ید]] به حالت جامد در دمای اتاقند.
===نافلزات چند اتمی===
{{جدول تناوبی (کوچک)|نشان=جدول نافلزات چند اتمی|عنوانtitle=نافلزات چند اتمی در جدول تناوبی }}
این نافلزات شامل عناصر [[کربن]] و [[سلنیم]] و [[گوگرد]] و [[فسفر]] است.
تمامی این نافلزات در دمای اتاق به حالت جامدند.این عناصر مولکولهایی بیش از دواتم تشکیل میدهند.کربن میتواند جامدهای کووالانسی غول آسایی مانند گرافیت و الماس بسازد.این عناصر نسبت به گروه بالا رسانای بهتری برای برق اند مثلا گرافیت یک ماده نیمه رساناست.این گروه نسبت به گروه اول عدد الکترونگاتیوی کمتری دارندو بناراین بیشتر تمایل دارند تا الکترون های خودر ابه اشتراک بگذارند وپیوند کووالانسی تشکیل دهنداگرچه عدد الکترونگاتیوی آنها نسبت به فلزات بسیار بیشتراست.این گروه در ایجاد چرخه حیات بسیار نقش مهمی دارندوکربن ماده اصلی سازنده مولکول های زیستی است.این گروه دمای ذوب و جوش بسیاربالاتری نسبت به گروه اول دارند.
===گازهای نجیب===
۲۷۳

ویرایش