علی بیگدلی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات:رده‌دهی (۴.۱): + رده:اهالی قم +مرتب+تمیز+ابرابزار+ نسخهٔ: ۲۰۱۴۰۹۲۰(۱۱.۱)
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات:رده‌دهی (۴.۱): + رده:اهالی قم +مرتب+تمیز+ابرابزار+ نسخهٔ: ۲۰۱۴۰۹۲۰(۱۱.۱))
 
== زندگی ==
دكتردکتر علی بيگدلیبیگدلی در سال ۱۳۲۲ در شهر [[قم]] بدنيابدنیا آمد. ايشانایشان دارای دكترایدکترای تاريختاریخ (با موضوع [[سلجوقيانسلجوقیان]] و [[جنگ‌های صلیبی]]) از [[دانشگاه تولوز]] در جنوب [[فرانسه]] است. وی عضو هيئتهیئت علمی و استاد گروه تاریخ (متخصص تاریخ اروپا) [[دانشگاه شهید بهشتی]] می‌باشد. دكتردکتر بيگدلیبیگدلی در سال ۱۳۸۵ پس از چهل و چهار سال و شش ماه خدمت در عرصه علم بازنشسته شد.
 
=== والدينوالدین و انساب ===
پدر و مادر علی بيگدلیبیگدلی فوت شده اندشده‌اند و دارای دو برادر و يكیک خواهر است.
 
=== خاطرات کودکی ===
علی بيگدلیبیگدلی علاوه بر تحصيلتحصیل به ورزش [[دو و میدانی]] علاقه زيادیزیادی داشت، بطوری كهکه در ايناین رشته به فعاليتفعالیت پرداخته و به مقام قهرمانی استان تهران دست يافتیافت. ايشانایشان در موسيقیموسیقی نيزنیز در زمينه‌هایزمینه‌های آواز، تنبكتنبک و تار به طور مختصر تحت آموزش بوده است.
 
=== تحصيلاتتحصیلات رسمی و حرفه‌ای ===
علی بيگدلیبیگدلی تحصيلاتتحصیلات ابتدايیابتدایی و متوسطه را در شهر محل زادگاهش، [[قم]] به تحصيلتحصیل پرداخت و ديپلمشدیپلمش را اخذ كردکرد. پس از آن (تجربه كارمندیکارمندی در سفيدرودسفیدرود) در سال ۱۳۴۶ در رشته [[حقوق]] [[دانشگاه ملی]] با رتبه سیزده پذيرفتهپذیرفته شد ولی بدليلبدلیل اشتغال داشتن در [[آموزش و پرورش]] نمی‌توانست روزها به تحصيلتحصیل بپردازد. بالاخره در سال ۱۳۴۷ بصورت شبانه روزیشبانه‌روزی در [[مدرسه عالی ادبياتادبیات و زبان‌های خارجی]] در رشته [[ادبياتادبیات فرانسه]] به تحصيلتحصیل پرداخت.
در سال ۱۳۵۰ پس از اخذ كارشناسیکارشناسی رشته مذكورمذکور عازم [[فرانسه]] شد و جامعه شناسیجامعه‌شناسی را ادامه داد ولی به علت علاقه به رشته [[تاريختاریخ]] در [[دانشگاه تولوز]] در جنوب [[فرانسه]] به تحصيلتحصیل رشته [[تاريختاریخ]] پرداخت و دوره دكتریدکتری را نيزنیز روی سلجوقيانسلجوقیان و جنگ‌های صليبیصلیبی كارکار كردکرد.
=== فعاليت‌های ضمن تحصيل ===
 
علی بيگدلی در كنار تحصيل به مدت دوازده سال به شغل [[روزنامه نگاری]] در روزنامه‌های [[اطلاعات (روزنامه)|اطلاعات]]، [[آيندگان(روزنامه)|آيندگان]] و [[سياه و سفيد (مجله)|مجله سياه و سفيد]] اشتغال داشت. بهترين خاطره از دوران خبرنگاری آشنايی با مقامات اجرايی كشور بود. پس از [[انقلاب ۱۳۵۷ ایران|انقلاب اسلامی]] بيش از صد برنامه مصاحبه راديويی، تلويزيونی و بيش از صد و بیست مصاحبه مطبوعاتی در ليست كارنامه كاری خود دارد.
=== استادانفعالیت‌های وضمن مربيانتحصیل ===
علی بيگدلیبیگدلی در كنارکنار تحصيلتحصیل به مدت دوازده سال به شغل [[روزنامه نگاری]] در روزنامه‌های [[اطلاعات (روزنامه)|اطلاعات]]، [[آيندگانآیندگان(روزنامه)|آيندگانآیندگان]] و [[سياهسیاه و سفيدسفید (مجله)|مجله سياهسیاه و سفيدسفید]] اشتغال داشت. بهترينبهترین خاطره از دوران خبرنگاری آشنايیآشنایی با مقامات اجرايیاجرایی كشورکشور بود. پس از [[انقلاب ۱۳۵۷ ایران|انقلاب اسلامی]] بيشبیش از صد برنامه مصاحبه راديويی،رادیویی، تلويزيونیتلویزیونی و بيشبیش از صد و بیست مصاحبه مطبوعاتی در ليستلیست كارنامهکارنامه كاریکاری خود دارد.
[[استاد فروزانفر]]، [[ذبیح‌الله صفا|دكتر ذبيح‌الله صفا]]، [[موسی بروخيم|دكتر موسی بروخيم]] و غيره از استادان دكتر بيگدلی بودند بطوری كه وی از آن‌ها به عنوان اساتيد برجسته و تاثير گذار در زندگی خود ياد می‌كند.
 
=== استادان و مربیان ===
[[استاد فروزانفر]]، [[ذبیح‌الله صفا|دكتردکتر ذبيح‌اللهذبیح‌الله صفا]]، [[موسی بروخيمبروخیم|دكتردکتر موسی بروخيمبروخیم]] و غيرهغیره از استادان دكتردکتر بيگدلیبیگدلی بودند بطوری كهکه وی از آن‌ها به عنوان اساتيداساتید برجسته و تاثيرتاثیر گذار در زندگی خود يادیاد می‌كندمی‌کند.
 
=== هم دوره‌ای‌ها و همکاران ===
همكلاسی‌هایهمکلاسی‌های علی بيگدلیبیگدلی به ترتيبترتیب از ميانمیان شانزده نفر، شش نفر [[یهودی]]، چهار نفر [[مسیحی]] و شش نفر [[مسلمان]] بود حتی در طول چهار سال تحصيلیتحصیلی برای يكیک بار هم صحبتی از تفاوت‌های دينیدینی به ميانمیان نيامدنیامد.
 
=== همسر و فرزندان ===
علی بيگدلیبیگدلی در سال ۱۳۵۱ با همسر خود كهکه هم اكنوناکنون بازنشسته آموزش و پرورش است ازدواج كردکرد. ماحصل ايناین ازدواج دو فرزند پسر به نام‌های سيناسینا (دارايدارای مدركمدرک كارشناسیکارشناسی ارشد [[مهندسی عمران]]) و عطا (دارای مدركمدرک كارشناسیکارشناسی [[مهندسی عمران]]) می‌باشد.
 
=== مشاغل و سمت‌های مورد تصدی ===
علی بيگدلیبیگدلی پس از اخذ ديپلمدیپلم خود در سال ۱۳۴۴ در [[اداره آب و برق سفيدرودسفیدرود]] مشغول به كارکار شد. وی پس از اخذ مدركمدرک كارشناسیکارشناسی ارشد در [[وزارت راه و ترابری]] به فعاليتفعالیت پرداخت و در سن سی‌ودو سالگی مديرمدیر كلکل آموزش گرديدگردید. سپس عضو هيئتهیئت مديرهمدیره يكییکی از شركت‌هایشرکت‌های تابعه ايناین وزارتخانه شد. از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ معاونت اداری مالی [[سازمان هواپیمایی کشوری]] و [[سازمان هواشناسی ایران|سازمان هواشناسی]] را بر عهده گرفت. ايشانایشان همچنينهمچنین برای مدت كوتاهیکوتاهی مسئوليتمسئولیت معاونت [[وزارت راه و ترابری]] را در [[سازمان هواپیمایی کشوری]] را بر عهده داشتند.
 
=== فعاليتهایفعالیتهای آموزشی ===
علی بيگدلیبیگدلی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱ در بيشبیش از ده دانشگاه و مدرسه عالی به تدريستدریس پرداخت. تخصص ايشانایشان در زمينهزمینه [[تاريختاریخ اروپا]] است و بيشترينبیشترین آموزش ايشانایشان در زمينهزمینه [[علوم سیاسی]] در حوزه [[تاريختاریخ انديشهاندیشه سياسیسیاسی]] و [[تاريختاریخ روابط بين المللبین‌الملل]] بوده است و تا مقطع دكترایدکترای ايناین رشته به تدريستدریس پرداخته‌اند و كتبکتب درسی ايناین حوزه را نيزنیز خود نگاشته‌اند.
 
== گاهشمار ==
== پیوند به بیرون ==
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:بیگدلی، علی}}
 
[[رده:ایل بیگدلی]]
[[رده:زادگان ۱۳۲۲]]{{ترتیب:بیگدلی، علی}}
[[رده:استادان گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی]]
[[رده:اهالی قم]]
[[رده:ایل بیگدلی]]
[[رده:زادگان ۱۳۲۲]]{{ترتیب:بیگدلی، علی}}
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش