تفاوت میان نسخه‌های «واپیچش خمره‌ای»

ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
این حالت از تاثیر لنز پدیدار میشود و تصاویر را به صورت كروی یا غیر مسطح در میآورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنز‌هـای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا میكند و یا در هنگامی ظاهر میگردد كه با یك لنز زومـزومl تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید.با استفاده زاز مبدل‌هـا (Convertors) این اثزاثر تقویت میگردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیم مشاهده میگردد.خصوصاً این خطوط به لبه‌هـای كادر تصویر نزدیك باشند. به اثر وارونه این حالت اعوجاج جاسوزنی ( Pincushion Distorition) میگویند.<ref> http://www.studiomardomak.com/view.php?kindex=80 </ref>