تفاوت میان نسخه‌های «واپیچش خمره‌ای»

ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
این[[اعوجاج حالتخمره ای]] (barrel distortion) از تاثیر [[لنز]] پدیدار میشود و تصاویر را به صورت كروی یا غیر مسطح در میآورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنز‌هـای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا میكند و یا در هنگامی ظاهر میگردد كه با یك لنز زوم تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید.با استفاده از مبدل‌هـا (Convertors) این اثر تقویت میگردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیم مشاهده میگردد.خصوصاً این خطوط به لبه‌هـای كادر تصویر نزدیك باشند. به اثر وارونه این حالت [[اعوجاج جاسوزنی]] جاسوزنی ( Pincushion Distorition) میگویند.<ref> http://www.studiomardomak.com/view.php?kindex=80 </ref>[۱]
 
<gallery>
اثر اعوجاج خمره ای.gif|اثر اعوجاج خمره ای
اعوجاج خمره ای.jpg| اعوجاج خمره ای
</gallery>
 
<gallery>
اعوجاج خمره ای.jpg|اعوجاج خمره ای
</gallery>