تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
بر مبنای تعریف آماری ، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط لوودیگ بولتزمن (LudwingLudwig Boltzmann) در سال 1896 ، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
یک سیستم ترمودینامیکی را که با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> توصیف می‌شود در نظر بگیرید. تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با <math>\Omega</math> نشان دهید. بدیهی است که <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
کاربر ناشناس