تفاوت میان نسخه‌های «ضرب خارجی»

برچسب: نیازمند بازبینی
همچنین برای تعیین نتیجه یک ضرب خارجی بدون استفاده از زاویه بین دو بردار و یا در صورت نداشتن زاویه بین دو بردار, ماتریسی n*n نوشته و گزاره های ماتریس را محاسبه میکنیم. سوالات معمولا در فضای 3 بعدی بررسی می شوند, بنابراین ماتریسی 3*3 نوشته و i , j , k را در سطر اول, مقادیر بردار اول را در سطر دوم و مقادیر بردار دوم را در سطر سوم ماتریس می نویسیم. نتیجه محاسبه برای دو بردار ( ai,bj,ck ) و ( di,ej,fk ) به صورت زیر خواهد بود :
bf-ce) i , (cd-af) j , (ae-bd) k)
ضرب برداری یک فرم دو خطی دارد و تابعی از R3 به R3 می باشد.
 
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس