تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا حافظ‌نیا»

(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام)
برچسب: نیازمند بازبینی
۱۲- قدرت و منافع ملی، انتشارات انتخاب، پاییز ۱۳۸۶
۱۳- جغرافیای سیاسی فضای مجازی، انتشارات سمت، ۱۳۹۱
14- ژئوپلیتیک خایه مالی، انتشارات مجتهدزاده، 1399
 
= منابع =
کاربر ناشناس