باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
۳- سرهنگ پشو (افسر مهندس و استحکامات){{سخ}}
۴- سرهنگ کنستانت (متخصص توپخانه){{سخ}}
۵- سرهنگ برسک (متخصص در امور مالیمال){{سخ}}
۶- سرهنگ شووان یار (متخصص پیاده‌نظام){{سخ}}
۷- سرگرد سیمون (مخابرات){{سخ}}
۲

ویرایش