تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا مخبر»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
# مشاور رئیس مجلس (دوره چهارم و پنجم)
# استاد پایه ۲۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
# عضو وابستهپیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
# عضو شورای پژوهش‌های علمی کشوراز سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
# عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
۹

ویرایش