تفاوت میان نسخه‌های «مدل‌سازی فرایند کسب و کار با محوریت محصول جانبی»

جز
(محصولات جانبی کسب و کار، موجودیت های کسب و کار هستند که دارای چرخه حیات هستند)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ) مطالب زیاد ویکی‌سازی‌نشده وارد شده‌است.(پخ) نیازمند بازبینی
 
ايناین مدل که تمرکز آن رويروی موجوديت‌هايموجودیت‌های مرتبط کسب‌وکار است که آن‌ها را محصول جانبيجانبی مي‌نامدمی‌نامد. يکیک محصول جانبيجانبی شامل مدل اطلاعاتياطلاعاتی و چرخه حياتحیات است. مدل اطلاعاتي،اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به کسب‌وکار را نگه مي‌داردمی‌دارد که توسط وظايفوظایف مي‌تواندمی‌تواند دستکاريدستکاری شود. مدل چرخه حياتحیات کاربرد وظايفوظایف را محدود مي‌کندمی‌کند بنابراينبنابراین راه‌هايراه‌های ممکن برايبرای نمو محصول جانبيجانبی را مشخص مي‌سازدمی‌سازد <ref>K. Bhattacharya, C. Gerede, R. Hull, R. Liu and J. Su, "Towards formal analysis of artifact-centric business process models," in Business Process Management, Berlin Heidelberg, Springer, 2007, pp. 288-304.</ref> <ref>D. Cohn and R. Hull, "Business artifacts: A data-centric approach to modeling business operations and processes," Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering, vol. 32, no. 3, pp. 3-9, 2009</ref>.<ref>R. Hull, "Artifact-centric business process models: Brief survey of research results and challenges," in On the Move to Meaningful Internet Systems, Berlin Heidelberg, Springer , 2008, pp. 1152-1163.</ref>
نمونه‌هاينمونه‌های محصول جانبيجانبی در محيطيمحیطی که شامل کاربران، داده خارجي،خارجی، سرويس‌هاسرویس‌ها و رخدادها نمو مي‌کندمی‌کند. علاوه بر ايناین ارتباطات اتصال بينبین محصولات جانبيجانبی و رخدادها را مشخص مي‌کنندمی‌کنند. بر خلاف مدل‌هايمدل‌های ديگر،دیگر، مدل کسب‌وکار با محوريتمحوریت محصول جانبي،جانبی، از مدل‌سازيمدل‌سازی داده به عنوان يکیک جزء اصلياصلی شروع مي‌کندمی‌کند و فرايندفرایند کسب‌وکار را بر اساس نمو موجوديت‌هايموجودیت‌های داده‌ايداده‌ای پاياپایا در قالب چرخه حياتحیات مشخص مي‌کندمی‌کند <ref>R. Hull, J. Su and R. Vaculin, "Data management perspectives on business process management: tutorial overview," in Proceedings of the 2013 international conference on Management of data, ACM, 2013, pp. 943-948</ref>.
محصولات جانبيجانبی کسب‌وکار به مفهوم «پرونده» در زمينه‌يزمینه‌ی سيستم‌هايسیستم‌های مديريتمدیریت پرونده بسياربسیار مربوط است. هر دو شامل مفهوم موجوديت‌هايموجودیت‌های مفهوميمفهومی پيشروپیشرو در طول زمان طبق برخيبرخی دستورالعمل‌ها يایا شِمايشِمای چرخه حياتحیات مي‌شوندمی‌شوند و هر دو از رشد مجموعه داده‌هايداده‌های جمع شده در هر چرخه حياتحیات نمونه پرونده بهره ميمی برند.
== تعريفتعریف محصول جانبيجانبی ==
مفهوم محصول جانبيجانبی اوليناولین بار در سال 2003 در <ref>A. Nigam and N. S. Caswell, "Business artifacts: An approach to operational specification," IBM Systems Journal, vol. 42, no. 3, pp. 428-445, 2003. </ref> مطرح شد. هدف اصلياصلی از ارائه‌يارائه‌ی ايناین مبحث، ارائه‌يارائه‌ی يکیک مدل عملياتيعملیاتی در سطح کاربر حوزه کسب‌وکار با حفظ ويژگيویژگی صوريصوری بودن که برايبرای دلالت و در صورت امکان خودکار کردن پياده‌سازيپیاده‌سازی است. معمولاً نمايشنمایش سطح فرايندي،فرایندی، وسيله‌ايوسیله‌ای جهت مستندسازيمستندسازی نيازهاينیازهای کسب‌وکار است و هدفش فراهم کردن مشخصه‌هاييمشخصه‌هایی است که مورد نيازنیاز پياده‌سازي‌هاييپیاده‌سازی‌هایی از قبيلقبیل سيستم‌هايسیستم‌های جريانجریان کاريکاری است. هدف ايناین بخش ارائه‌يارائه‌ی يکیک توصيفتوصیف از کسب‌وکار است که توسط افراد حوزه کسب‌وکار برايبرای مديريتمدیریت کسب‌وکار مورد استفاده قرار گيردگیرد. مدل‌هاييمدل‌هایی که ايجادایجاد مي‌شودمی‌شود اطلاعات کافيکافی برايبرای تيمتیم پياده‌سازيپیاده‌سازی دارد. اما ارزش واقعيواقعی مدل در مالکيتمالکیت است. طراحيطراحی و تحليلتحلیل مدل توسط مالک کسب‌وکار انجام مي‌شودمی‌شود. تاکيدتاکید ايناین بخش رويروی حوزه مدل کردن است که به بيانبیان محصولات جانبيجانبی کسب‌وکار مي‌پردازدمی‌پردازد.
در <ref>A. Nigam and N. S. Caswell, "Business artifacts: An approach to operational specification," IBM Systems Journal, vol. 42, no. 3, pp. 428-445, 2003. </ref> تعريفتعریف زيرزیر برايبرای محصول جانبيجانبی ارائه‌شده است:
«يکیک محصول جانبيجانبی يکیک دسته اطلاعات واقعي،واقعی، قابل شناساييشناسایی و خود توصيفتوصیف است که مي‌تواندمی‌تواند توسط تاجر در اجراياجرای واقعيواقعی کسب‌وکار مورد استفاده قرار گيردگیرد. برخيبرخی اوقات از محصول جانبيجانبی با عنوان سوابق کسب‌وکار ‌‌‌ نام ميمی برند.»
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:مدل‌های کسب و کار]]
[[رده:مدیریت فرایند]]
[[رده:مهندسی سامانه‌ها]]
[[رده:طراحی]]
۸۷۷٬۳۴۳

ویرایش