تفاوت میان نسخه‌های «سید حسن حبل‌المتین»

جز
(افزودن {{بهبود منبع}} و {{درستی}} (توینکل))
{{بهبود منبع|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۴}}
{{درستی|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۴}}
حسن حبل المتین . [ ححَ َ سسَ َ ننِ ِ ححَ َ لُللُلْ ْ ممَ َ ] (اِخ )(سید...) برادر کوچک مؤیدالاسلام سیدجلال الدین صاحب روزنامه ٔروزنامهٔ [[حبل المتین ]] منتشر در کلکته میباشدمی‌باشد. او و برادر بزرگترش سیدمحمدعلی آقابزرگ پسران سیدمحمدرضا مجتهد کاشانی از علمای روحانی آغاز قرن چهاردهم هجری بودند.
==زندگی نامه==
===توقیف و تبعید سیدحسن قبل از مشروطیت===
اگرچه سیدحسن از عین الدوله هواداری میکرده لیکن دشمنی میرزاعلی اصغر اتابک بامؤیدالاسلام سبب شد که در سال 1319 هَ . ق . به خانه ٔسیدحسن ریختند و او را نزد عین الدوله حاکم تهران بردند. عین الدوله او را در مبارک آباد یکسال تحت نظر گذاشت و سپس بهند تبعید کرد. سیدحسن پس از دو سال ماندن نزد برادرش مؤیدالاسلام ناشر «حبل المتین » در کلکته ،به تهران بازگشت روزنامه ٔ [[حبل المتین]] تهران را پایه گذاری کرد. نخستین شماره ٔ این روزنامه در دوشنبه ٔ پانزدهم اردیبهشت ماه 829 شمسی ، جلالی و 29 آوریل 1907م . یعنی پس از چهارده سال از تأسیس «حبل المتین » کلکته که توسط مؤیدالاسلام پخش میشد، در تهران پخش گردید. در سرلوح این روزنامه مدیرکل «جلال الدین حسینی مؤیدالاسلام » و نایب مدیر «میرزا سیدحسن کاشانی » معرفی شده بود. ولیکن کارها، همه به عهده ٔ سیدحسن بوده است .و او آنرا شعبه و شاخه ای از حبل المتین کلکته میشمرد، و سال تأسیس حبل المتین کلکته یعنی سال 1311 هَ . ق . را بر آن نوشته بود. و تا توپ بستن مجلس به همین شکل ادامه داشت و از مشروطیت دفاع میکرد.
[[پرونده:مهدی ملک زاده.jpg|راست|بندانگشتی|180px|[[مهدی ملک زاده]] فرزند[[ملک المتکلمین]] (از تاریخ نگاران پیرو [[آیین بیانی]]<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = نبوی رضوی| نام =سید مقداد | پیوند نویسنده =سید مقداد نبوی رضوی| فصل = فروزندگان مشعل مشروطیت| عنوان = تاریخ مکتوم| سال =1393| ناشر = پردیس دانش| مکان =تهران | زبان = فارسی| شابک = ISBN 976-600-300-060-5| صفحه = 39| صفحات =333}}</ref> )]]
 
== زندگی نامه ==
کسروی در تاریخ مشروطه می نویسد: در داستان پیمان روس و انگلیس و رخدادهای دیگر در این روزنامه گفتارهای پرمغز نوشت و سیدحسن پس از آن بدخواهی ها که با [[جنبش مشروطه]] خواهی کرده و به هواداری عین الدوله آن دشمنی ها را با کوششهای دو سید (بهبهانی و طباطبائی ) کرده بود. این زمان به نیکی ها برخاست و شکست را بدین سان بست .
=== توقیف و تبعید سیدحسن قبل از مشروطیت ===
یکی از همکاران باأرج سیدحسن در پخش «حبل المتین » نویسنده ٔ معروف [[شیخ یحیی کاشی]] است که مدتی نیز سردبیرروزنامه ٔ ایران بوده است . پس از توپ بستن مجلس در 26 جمادی دوم 1326 هَ . ق . [[تقی زاده]] و [[سید محمدرضا مساوات شیرازی]] و [[ملک المتکلمین]] به خانه ٔ عین الدوله رفته و از آنجا به خانه ٔ سیدحسن که نزدیک بود میروند، لیکن زنان سیدحسن از ترس قزاقهای شاه شروع به زاری کرده به ایشان پناه نمی دهند همین که ایشان بیرون می آیند چند تن از آنان بدست قزاقها اسیر میشوند و سیدحسن در آغاز در میان آب انبار خانه پنهان شده و سپس به سفارت انگلیس رفته و همراه [[تقی زاده]] پناهنده شد و بدین روش از گرفتار شدن به سرنوشت [[جهانگیرخان صور اسرافیل]] و [[ملک المتکلمین]] رهیده و در پایان به اتفاق چهار تن دیگر از طرف شاه به قفقاز تبعید شد، لیکن پس از مدتی توقف در رشت شماره ٔ نخستین روزنامه ٔ «حبل المتین » را در محرم 1327 هَ . ق . منتشر کرد وچهار ماه ادامه داد و سپس همراه مجاهدان مشروطه خواه بسرداری [[محمدولیخان سردارسپه]] و سرداریحیی به تهران آمده و پس از اخراج شاه و پایان دادن به استبداد صغیر، سیدحسن روزنامه را دوباره منتشر کرد.
اگرچه سیدحسن از عین الدوله هواداری میکرده لیکن دشمنی میرزاعلی اصغر اتابک بامؤیدالاسلام سبب شد که در سال 1319۱۳۱۹ هَ . ق . به خانهخانهٔ ٔسیدحسنسیدحسن ریختند و او را نزد عین الدوله حاکم تهران بردند. عین الدوله او را در مبارک آبادمبارک‌آباد یکسال تحت نظر گذاشت و سپس بهند تبعید کرد. سیدحسن پس از دو سال ماندن نزد برادرش مؤیدالاسلام ناشر «حبل المتین » در کلکتهکلکته، ،بهبه تهران بازگشت روزنامه ٔروزنامهٔ [[حبل المتین]] تهران را پایه گذاریپایه‌گذاری کرد. نخستین شماره ٔشمارهٔ این روزنامه در دوشنبه ٔدوشنبهٔ پانزدهم اردیبهشت ماه 829۸۲۹ شمسی ،شمسی، جلالی و 29۲۹ آوریل 1907م ۱۹۰۷م. یعنی پس از چهارده سال از تأسیس «حبل المتین » کلکته که توسط مؤیدالاسلام پخش میشد،می‌شد، در تهران پخش گردید. در سرلوح این روزنامه مدیرکل «جلال الدین حسینی مؤیدالاسلام » و نایب مدیر «میرزا سیدحسن کاشانی » معرفی شده بود.بود؛ ولیکن کارها، همه به عهده ٔعهدهٔ سیدحسن بوده استاست؛ .و او آنرا شعبه و شاخه ایشاخه‌ای از حبل المتین کلکته میشمرد،می‌شمرد، و سال تأسیس حبل المتین کلکته یعنی سال 1311۱۳۱۱ هَ . ق . را بر آن نوشته بود.بود؛ و تا توپ بستن مجلس به همین شکل ادامه داشت و از مشروطیت دفاع میکردمی‌کرد.
[[پرونده:مهدی ملک زاده.jpg|راست|بندانگشتی|180px|[[مهدی ملک زادهملک‌زاده]] فرزند[[ملک المتکلمین]] (از تاریخ نگاران پیرو [[آیین بیانی]]<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = نبوی رضوی| نام =سید مقداد | پیوند نویسنده =سید مقداد نبوی رضوی| فصل = فروزندگان مشعل مشروطیت| عنوان = تاریخ مکتوم| سال =1393| ناشر = پردیس دانش| مکان =تهران | زبان = فارسی| شابک = ISBN 976-600-300-060-5| صفحه = 39| صفحات =333}}</ref> )]]
 
کسروی در تاریخ مشروطه می نویسدمی‌نویسد: در داستان پیمان روس و انگلیس و رخدادهای دیگر در این روزنامه گفتارهای پرمغز نوشت و سیدحسن پس از آن بدخواهی هابدخواهی‌ها که با [[جنبش مشروطه]] خواهی کرده و به هواداری عین الدوله آن دشمنی هادشمنی‌ها را با کوششهای دو سید (بهبهانی و طباطبائی ) کرده بود. این زمان به نیکی هانیکی‌ها برخاست و شکست را بدین سان بست .
===توقیف حبل المتین=== دوره ٔ جدید حبل المتین در ماه جمادی دوم آغاز شد و در شماره ٔ ششم (1327 هَ .ق .) بمناسبت مقاله ای که بعنوان «اذا فسد العالم فسدالعالم » بقلم سیدنورالدین پسر ججسیداسداﷲ خرقانیچچ منتشر ساخت ، تحت تعقیب قرار گرفت .
یکی از همکاران باأرج سیدحسن در پخش «حبل المتین » نویسنده ٔنویسندهٔ معروف [[شیخ یحیی کاشی]] است که مدتی نیز سردبیرروزنامه ٔسردبیرروزنامهٔ ایران بوده است . پس از توپ بستن مجلس در 26۲۶ جمادی دوم 1326۱۳۲۶ هَ . ق . [[تقی زادهتقی‌زاده]] و [[سید محمدرضا مساوات شیرازی]] و [[ملک المتکلمین]] به خانه ٔخانهٔ عین الدوله رفته و از آنجا به خانه ٔخانهٔ سیدحسن که نزدیک بود میروند،می‌روند، لیکن زنان سیدحسن از ترس قزاقهای شاه شروع به زاری کرده به ایشان پناه نمی دهندنمی‌دهند همین که ایشان بیرون می آیندمی‌آیند چند تن از آنان بدست قزاقها اسیر میشوندمی‌شوند و سیدحسن در آغاز در میان آب انبار خانه پنهان شده و سپس به سفارت انگلیس رفته و همراه [[تقی زادهتقی‌زاده]] پناهنده شد و بدین روش از گرفتار شدن به سرنوشت [[جهانگیرخان صور اسرافیل]] و [[ملک المتکلمین]] رهیده و در پایان به اتفاق چهار تن دیگر از طرف شاه به قفقاز تبعید شد، لیکن پس از مدتی توقف در رشت شماره ٔشمارهٔ نخستین روزنامه ٔروزنامهٔ «حبل المتین » را در محرم 1327۱۳۲۷ هَ . ق . منتشر کرد وچهار ماه ادامه داد و سپس همراه مجاهدان مشروطه خواه بسرداری [[محمدولیخان سردارسپه]] و سرداریحیی به تهران آمده و پس از اخراج شاه و پایان دادن به استبداد صغیر، سیدحسن روزنامه را دوباره منتشر کرد.
 
=== توقیف حبل المتین === دوره ٔدورهٔ جدید حبل المتین در ماه جمادی دوم آغاز شد و در شماره ٔشمارهٔ ششم (1327۱۳۲۷ هَ. .ق .) بمناسبت مقاله ایمقاله‌ای که بعنوان «اذا فسد العالم فسدالعالم » بقلم سیدنورالدین پسر ججسیداسداﷲ خرقانیچچ منتشر ساخت ،ساخت، تحت تعقیب قرار گرفت .
مشروطه خواهان که به آسانی شاه را اخراج کرده و پسرش را بجای او نشانده بودند چنان مغرور بودند که نیازی به تصفیه ٔ دستگاه فاسداستبدادی نمیدیدند و این دستگاه فاسد برای جلوگیری از پیشرفت نهضت از هیچگونه خرابکاری کوتاهی نکرد. ازجمله این مقاله را بهانه کرده و عوام را تحریک کردند و محکمه ای به عضویت معاون حضرت و صدرالاشراف و مشاورالملک و شیخ هادی که همگی از اطرافیان محمدعلی شاه بودند تشکیل داده و سیدحسن حبل المتین را به پرداخت 250 تومان و سه ماه زندان و 23 ماه توقیف روزنامه ٔ «حبل المتین » محکوم کردند.
 
مشروطه خواهان که به آسانی شاه را اخراج کرده و پسرش را بجای او نشانده بودند چنان مغرور بودند که نیازی به تصفیه ٔتصفیهٔ دستگاه فاسداستبدادی نمیدیدندنمی‌دیدند و این دستگاه فاسد برای جلوگیری از پیشرفت نهضت از هیچگونه خرابکاری کوتاهی نکرد. ازجمله این مقاله را بهانه کرده و عوام را تحریک کردند و محکمه ایمحکمه‌ای به عضویت معاون حضرت و صدرالاشراف و مشاورالملک و شیخ هادی که همگی از اطرافیان محمدعلی شاه بودند تشکیل داده و سیدحسن حبل المتین را به پرداخت 250۲۵۰ تومان و سه ماه زندان و 23۲۳ ماه توقیف روزنامه ٔروزنامهٔ «حبل المتین » محکوم کردند.
روزنامه ٔ حکمت چ مصر درباره ٔ این حکم ضد آزادی مقاله ای به عنوان «پاداش خدمات هجده ساله ٔ حبل المتین » منتشر کرد و حکم را از نظر قانونی باطل شمرده گوید: محکومیت او برای گرفتن انتقام ازمقالات آزادیخواهانه ٔ او پیش و پس از انقلاب مشروطیت بوده است . این حکم ظالمانه در افکار عمومی مردم ایران سوء اثر بخشید و وزیر عدلیه مجبور شد برای نخستین بار به تشکیل محکمه ٔ تمیز (دیوان عالی کشور) تن دردهد. و این دیوان محکومیت سیدحسن را لغو کرد. لیکن سیدحسن حبل المتین پس از آزادی از ترس دستگاه فاسد از اقدامات سیاسی دست برداشت و خانه نشینی گزید تا آنکه درتهران درگذشت .
 
روزنامه ٔروزنامهٔ حکمت چ مصر درباره ٔدربارهٔ این حکم ضد آزادی مقاله ایمقاله‌ای به عنوان «پاداش خدمات هجده ساله ٔسالهٔ حبل المتین » منتشر کرد و حکم را از نظر قانونی باطل شمرده گوید: محکومیت او برای گرفتن انتقام ازمقالات آزادیخواهانه ٔآزادیخواهانهٔ او پیش و پس از انقلاب مشروطیت بوده است . این حکم ظالمانه در افکار عمومی مردم ایران سوء اثر بخشید و وزیر عدلیه مجبور شد برای نخستین بار به تشکیل محکمه ٔمحکمهٔ تمیز (دیوان عالی کشور) تن دردهد.دردهد؛ و این دیوان محکومیت سیدحسن را لغو کرد. لیکن سیدحسن حبل المتین پس از آزادی از ترس دستگاه فاسد از اقدامات سیاسی دست برداشت و خانه نشینی گزید تا آنکه درتهران درگذشت .
 
== پانویس ==
 
{{افراد-خرد}}
 
 
 
 
{{شخصیت‌های مشروطه}}
۱۹٬۳۹۶

ویرایش