تفاوت میان نسخه‌های «ایالت‌ها و ناحیه‌های میانمار»

بدون خلاصه ویرایش
! شماره
! ایالت , ناحیه
! بخش
! تعداد فرمانداری‌ها
! دهستان
! تعداد شهرستان‌ها
! شهر
! تعداد شهرها
! روستا
! بخش‌ها
! دهستان‌ها
! روستاها
|-
| ۱
| ۱۸
| ۲۰
| ۱۱۶
| ۶۰۶
| ۲۶۳۰
|-
| ۷
| ۷
| ۲۹
| ۷۹
| ۶۲۴
|-
| ۷
| ۱۰
| ۴۶
| ۳۷۶
| ۲۰۹۲
|-
| ۹
| ۹
| ۲۹
| ۴۷۵
| ۱۳۵۵
|-
| ۳۷
| ۳۷
| ۱۷۱
| ۱۷۶۹
| ۶۰۹۵
|-
| ۱۰
| ۱۰
| ۶۳
| ۲۶۵
| ۱۲۵۵
|-
| ۲۸
| ۳۳
| ۲۴۶
| ۱۴۲۴
| ۶۴۹۸
|-
| ۲۵
| ۲۶
| ۱۶۰
| ۱۵۴۳
| ۴۷۷۴
|-
| ۳۱
| ۲۹
| ۲۵۹
| ۱۶۱۱
| ۵۴۷۲
|-
| ۱۰
| ۱۱
| ۶۹
| ۳۸۱
| ۱۱۹۹
|-
| ۱۷
| ۱۷
| ۱۲۰
| ۱۰۴۱
| ۳۸۷۱
|-
| ۴۵
| ۲۰
| ۶۸۵
| ۶۳۴
| ۲۱۱۹
|-
| ۵۴
| ۵۴
| ۳۳۶
| ۱۶۲۶
| ۱۵۵۱۳
|-
| ۲۶
| ۲۹
| ۲۱۹
| ۱۹۱۲
| ۱۱۶۵۱
|-
| '''۳۲۴'''
| '''۳۱۲'''
| '''۲۵۴۸'''
| '''۱۳۷۴۲'''
| '''۶۵۱۴۸'''
|}