تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:فضای نام»

رده‌های ویکی‌پدیا برای طبقه‌بندی و فهرست‌بندی مطالب موجود در ویکی‌پدیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. نام تمام رده‌های ویکی‌پدیا با '''رده:''' شروع می‌شود.
 
هومن کرامتی کرمان
=== فضای نام مدیاویکی ===
برخی از پیام‌های سیستم ویکی از طریق صفحاتی که در این فضای نام قرار دارند، قابل تغییر یا ترجمه هستند. تمام صفحات این فضای نام با پیشوند '''مدیاویکی:''' آغاز می‌شوند و همگی [[وپ:قفل|قفل]] شده‌اند.
 
=== فضای نام راهنما ===