تفاوت میان نسخه‌های «۱۵۰ (عدد)»

بدون خلاصه ویرایش
جز
|نام اصلی = ۱۵۰ <br> صد و پنجاه
|نام ترتیبی = صد و پنجاهم
|تجزیه= ۵×۵×۳×۲×۲۵×۵×۳×۲
|مقسوم علیه‌ها = ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۱۰،۱۵،۲۰،۳۰،۷۵،۱۵۰۱،۲،۳،۵،۱۰،۱۵،۳۰،۷۵،۱۵۰
|عربی = <font style="font-size:150%;">۱۵۰</font>
|اروپایی = 150