تفاوت میان نسخه‌های «باب‌الساعات»

جز
 
== علت نامگذاری ==
دروازه‌ ورودی حلب به دمشق در ابتدای عصر اسلام به «باب الحلب» نامگذاری شده بود ولی در زمان اسارت [[اهل البیت]] در شام خاندان محمد چند ساعت در ورودی این در منتظر گذاشته شدند تا سپس آنان را وارد قصر [[یزید اموی]] کنند و از این رو نام این درب از باب الحلب به باب الساعات تغییر یافت. به[[مرشد آنعباس بابچلویی]] جیروندر وشعر «بابمعروف الکلاسه»خود وکه «بابمی اللبادین»گوید: نیزمن گفتهغم می‌شد.مهر بعدها[[حسین]] دربا قرنشیر ششماز هجریمادر ساعتیگرفتم/روز دراول کنارکآمدم ایندستور دربتا الساعاتآخر ساختهگرفتم؛ شداشاره کهبه ساعتباب راالساعات نشانداشته می‌داد.و سازندهمی ساعتگوید: مذکوربر محمدسر بندروازه عبدالکریمساعات مؤیدساعت الدینها ابوالفضلنشستم/تا حارثیسراغ دمشقی مهندس بود که در بسیاریحضرتش از علوم[[زینب]] هندسه،مضطر ریاضی، نجوم و طب استاد بوده استگرفتم.(رفیق ویآدمها، درسید سالمحمد [[۵۵۹سادات هجری]]اخوی، درگذشت.ص9)
==اسامی دیگر==
به باب الساعات، باب جیرون و «باب الکلاسه» و «باب اللبادین» نیز گفته می‌شد. بعدها در قرن ششم هجری ساعتی در کنار این درب الساعات ساخته شد که زمان را نشان می‌داد.
==سازنده ساعت باب الساعات==
سازنده ساعت باب اساعات، محمد بن عبدالکریم مؤید الدین ابوالفضل حارثی دمشقی مهندس بود که در بسیاری از علوم چون هندسه، ریاضی، نجوم و طب استاد بوده است. وی در سال [[۵۵۹ هجری]] درگذشت.
 
== مکان ==