تفاوت میان نسخه‌های «اسپیروکت»

ابرابزار
(ابرابزار)
[[File:باکتری ها.png|thumb||چپ|400px|دسته بندی انواع باکتری ها]]
{{Taxobox
| name=Spirochaetes
| colour = lightgrey
| image = 20100905 211652 Spirochetes.jpg
| image_caption = Spirochaetes.   Numbered ticks are 10 µm apart.   [[Gram staining|Gram-stained]].
| image2= Treponema pallidum 01.png
| image2_caption = ''[[Treponema pallidum]]'' spirochaetes.
| subdivision_ranks = Families & Genera
| subdivision =
* ?''[[Exilispira]]'' <small>Imachi et al. 2008</small>
* [[Brevinemataceae]] <small>Paster 2012</small>
** ''[[Brevinema]]'' <small>Defosse et al. 1995</small>
* [[Brachyspiraceae]] <small>Paster 2012</small>
** ''[[Brachyspira]]'' <small>Hovind-Hougen et al. 1983</small>
* [[Leptospiraceae]] <small>Hovind-Hougen 1979 emend. Levett et al. 2005</small>
** ''[[Leptonema]]'' <small>Hovind-Hougen 1983</small>
** ''[[Leptospira]]'' <small>Noguchi 1917 emend. Faine and Stallman 1982</small>
** ''[[Turneriella]]'' <small>Levett et al. 2005</small>
* [[Spirochaetaceae]] <small>Swellengrebel 1907</small>
** ''[[Borrelia]]'' <small>Swellengrebel 1907</small>
** ''[[Clevelandina]]'' ♦ <small>Bermudes et al. 1988</small>
** ''[[Cristispira]]'' ♪ <small>Gross 1910</small>
** ''[[Diplocalyx]]'' ♦ <small>(ex Gharagozlou 1968) Bermudes et al. 1988</small>
** ''[[Hollandina]]'' ♦ <small>(ex To et al. 1978) Bermudes et al. 1988</small>
** ''[[Pillotina]]'' ♦ <small>(ex Hollande and Gharagozlou 1967) Bermudes et al. 1988</small>
** ''[[Sphaerochaeta]]'' <small>Ritalahti et al. 2012</small>
** ''[[Spirochaeta]]'' <small>Spirochaeta Ehrenberg 1835 emend. Pikuta et al. 2009</small>
** ''[[Spironema (spirochaete)|Spironema]]'' ♠ <small>Turk et al. 1999</small>
** ''[[Treponema]]'' <small>Schaudinn 1905</small>
}}
[[File:Spirochete Cross Section.png|thumb|250px|Cross section of a spirochaete cell]]
'''اسپیروکت‌ها''' (Spirochaete) گروهی از باکتری‌های [[گرم منفی]] هستند که شکلی مارپیچی دارند مانند بورلیا بورگدورفری عامل [[بیماری لایم]].
[[File:باکتری ها.png|thumb||چپ|400px|دسته بندی انواع باکتری ها]]
 
== شکل شناسی ==
این باکتری‌ها عموماً مارپیچی شکل و بسیار باریک بوده با غشای دولایه که اغلب به دلیل داشتن تاژک (داخلی) متحرک هستند. اندازه‌ای بسیار متفاوت از ۵ تا ۲۵۰ µm دارند. به دلیل باریک بودن برای مشاهده آنها از میکروسکوپ زمینه تاریک یا فاز کنتراست استفاده می‌کنند.
|label1=[[Leptospiraceae]]
|1={{کلاد
|1=''[[Turneriella parva]]'' <small>(Hovind-Hougen et al. 1982) Levett et al. 2005</small>
|2={{کلاد
|1=''[[Leptonema illini]]'' <small>Hovind-Hougen 1983</small>
|2=''[[لپتوسپیرا]]'' <small>Noguchi 1917 emend. Faine and Stallman 1982</small>
}}
}}
|2={{کلاد
|1=''[[Leptonema illini]]'' <small>Hovind-Hougen 1983</small>
|1={{کلاد
|12=''[[Brevinema andersoniiلپتوسپیرا]]'' <small>DefosseNoguchi et1917 alemend. 1995Faine and Stallman 1982</small>
}}
|2=''[[Brachyspira]]'' <small>Hovind-Hougen et al. 1982</small>
}}
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|1=''[[ExilispiraBrevinema thermophilaandersonii]]'' <small>ImachiDefosse et al. 20081995</small>
|label2=[[Spirochaetaceae]]
|2=''[[Brachyspira]]'' <small>Hovind-Hougen et al. 1982</small>
|2={{کلاد
}}
|1=?''[[Clevelandina reticulitermitidis]]'' ♦ <small>Bermudes et al. 1988</small>
|2={{کلاد
|2=?''[[Cristispira pectinis]]'' ♪ <small>Gross 1910</small>
|31=?''[[DiplocalyxExilispira calotermitidisthermophila]]'' <small>(ex Gharagozlou 1968) BermudesImachi et al. 19882008</small>
|label2=[[Spirochaetaceae]]
|4=?''[[Hollandina pterotermitidis]]'' ♦ <small>(ex To et al. 1978) Bermudes et al. 1988</small>
|2={{کلاد
|5=?''[[Pillotina calotermitidis]]'' ♦ <small>(ex Hollande and Gharagozlou 1967) Bermudes et al. 1988</small>
|61=?''[[SpironemaClevelandina culicisreticulitermitidis]]'' <small>TurkBermudes et al. 19991988</small>
|2=?''[[Cristispira pectinis]]'' ♪ <small>Gross 1910</small>
|7=''[[Spirochaeta]]'' [paraphyletic incl. ''[[بورلیا]]'', ''[[Sphaerochaeta]]'' and ''[[Treponema]]'']
|43=?''[[HollandinaDiplocalyx pterotermitidiscalotermitidis]]'' ♦ <small>(ex To et al.Gharagozlou 19781968) Bermudes et al. 1988</small>
}}
|14=?''[[ClevelandinaHollandina reticulitermitidispterotermitidis]]'' ♦ <small>(ex To et al. 1978) Bermudes et al. 1988</small>
}}
|5=?''[[Pillotina calotermitidis]]'' ♦ <small>(ex Hollande and Gharagozlou 1967) Bermudes et al. 1988</small>
}}
|6=''[[Spironema culicis]]'' ♠ <small>Turk et al. 1999</small>
}}
|7=''[[Spirochaeta]]'' [paraphyletic incl. ''[[بورلیا]]'', ''[[Sphaerochaeta]]'' and ''[[Treponema]]'']
}}
}}
}}
}}
}}
 
[[بیماری لایم]]
 
[[ ترپونما پالیدوم]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۱٬۷۱۴

ویرایش