باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
بعضی از اعضای مجلس اول عبارت بودند از [[مخبرالملک]]، [[صدیق حضرت]]، [[حاج میرزا آقا فرشی]]، [[حاج میرزا ابراهیم آقا]]، [[مرتضی قلی خان]]، [[وثوق‌الدوله]]، [[رئیس‌التجار آقا رضا]]، [[مستشارالدوله صادق]]، و [[سید حسن تقی‌زاده]].
 
==انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان==
طبق نظامنامۀ انتخابات یکمین مجلس شورای ملی، انتخابات نه به صورت تقسیم بندی کشور به حوزه های انتخابی، بلکه بر اساس جایگاه های اجتماعی و به صورت طبقاتی انجام می شد. ۶ گروه دارای «حق انتخاب شدن» عبارت بودند از: ۱- شاهزادگان و درباریان، ۲- روحانیان و طلبه ها، ۳- اشراف و اعیان، ۴- تاجرانی که مکان مشخصی برای کسب داشته باشند، ۵- ملاکینی که زمین هایشان حداقل ۱۰۰۰ تومان ارزش داشته باشد، و ۶- استادکاران دارای مغازه(اصناف).
 
همچنین همۀ مردم هم حق رأی دادن نداشتند. گروه های دارای «حق انتخاب کردن» عبارت بودند از: ۱- شاهزادگان و درباریان، ۲- روحانیان و طلبه ها، ۳- اعیان و اشراف، ۴- تاجران، ۵- مالکان، ۶- فلاحان و ۷- اصناف. زنان، کارگران، شاگردان اصناف و دهقان های روستایی حق انتخاب کردن نداشتند.<ref>محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر، ''شوق یک خیز بلند: نخستین اتحادیه های کارگری در ایران''، تهران: قطره، چاپ اول: ۱۳۸۱، ص ۳۷.</ref>
 
همچنین انتخابات یکمین مجلس شورای ملی به صورت حزبی نبود و در این زمان هنوز در عرصۀ سیاست ایران حزبی شکل نگرفته بود.
 
== کارنامه مجلس اول ==