تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

ترجمه از نسخهٔ روز ویکی انگلیسی
(به نظر عدم ترجمهٔ این قسمت، مشکلات عجیــبی! را ایجاد کرده است!!)
(ترجمه از نسخهٔ روز ویکی انگلیسی)
=== نامگذاری ===
{{اصلی|وپ:قواعد نامگذاری}}
در حالیکهبرخی عباراتموارد، بیطرفممکن ارجحند،است اماانتخاب بایدنامی واضحکه وبرای روشنیک باشندموضوع استفاده می‌شود ظاهر جانبدارانه‌ای به آن بدهد. نامیدر حالی که درعبارت‌های یکبی‌طرف منبععموماً معتبرترجیح داده می‌شوند، اما باید آن را نسبت به شفاف بودن متوازن کرد. اگر یک نام بطور گسترده استفادهدر شدهمنابع استمعتبر (مخصوصاًبخصوص آنهاییآن‌هایی که به فارسی نوشته شده‌اند)، استفاده شده است، و خوانندگاناز احتمالاًاین آنرو رامحتمل‌تر خواهندباشد شناخت،که می‌تواندخوانندگان موردآن استفادهنام قراررا گیردبخوبی هربشناسند، چندمی‌توان برخیاز آن رااستفاده کرد هرچند که شاید جانبدارانه تلقی کنندشود. برای مثال، نام‌های پر استفاده [[کشتار بوستون]]، [[رسوایی دوم تی‌پاتتی‌پا]] و [[جک قاتل]] نام‌های درست برای اشاره به موضوعاتی همراه با چون و چرایی هستند، اگر چه ممکن است به نظر برسد که به قضاوت گذاشته شده‌اند. بهترین نام برای نامیدن چیزی، ممکن است به متن درونش وابستگی داشته باشد؛ اشاره به نام‌های جایگزین و اختلافات در مورد استفاده از آن ممکن است مناسب باشد، مخصوصاً زمانیکه عنوان مورد بحث موضوع اصلی مقاله باشد.
برخی از عناوین مقاله‌ها توصیفی هستند و نه اسم خاصی برای یک شی. عناوین توصیفی باید بی‌طرفانه انتخاب شوند تا دیدگاه یک طرف یک منازعه را پیش نبرند. به عنوان مثال، عنوان «نقد X» بهتر است به «نظرات اجتماعی درباره X» تغییر نام یابد. عناوین خنثی وجود نظرات متعدد، و مقاله نویسی متعهدانه را تشویق می‌کنند.
 
۵۰

ویرایش