رؤیای شب نیمه تابستان (فیلم ۱۹۳۵): تفاوت میان نسخه‌ها