تفاوت میان نسخه‌های «لنفوسیت تی خاطره»

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
[[Image:lymphocyte.jpg|thumb|right|A [[lymphocyte]] is shown in the center of this picture]]
'''لنفوسیت تی خاطره''' ({{lang-en|Memory T cell}}) یکی از انواع [[لنفوسیت تی]] و نوعی [[گلبول سفید]] است که در [[دستگاه ایمنی]] بدن نقش دارد. این لنفوسیت نقش مهمی را در کنترل و هدایت دستگاه ایمنی به ویژه در [[ایمنی سلولی]] و [[واکسیناسیون]] ایفا می‌کند. لنفوسیت تی خاطره طول عمر بیشتری دارند. سلول های T حافظه ای پس از مواجهه با آنتی ژن در طول یک عفونت قبل، برخورد با سرطان، و یا واکسیناسیون قبلی "باتجربه" تبدیل شده اند. در برخورد دوم با مهاجم، سلول های T حافظه می توانند پاسخ سریع تر و قوی تر ایمنی راتولید کنند نسبت به اولین بار که سیستم ایمنی بدن به مهاجم پاسخ داد. این رفتار در روش تکثیر لنفوسیت T بکار میرود، که می تواند قرار گرفتن در معرض آنتی ژن خاص نشان استفاده شده است
[[Image:T cell prolif.jpg|thumb|right| 1. After the [[naive T cell]] (N) encounters an [[antigen]] it becomes [[T cell activation|activated]] and begins to proliferate ([[Cell division|divide]]) into many clones or daughter cells.{{سخ}}2. Some of the T cell clones will differentiate into [[T helper cell|effector T cells]] (E) that will perform the function of that cell (e.g. produce [[cytokine]]s in the case of [[helper T cell]]s or invoke cell killing in the case of [[cytotoxic T cell]]s).{{سخ}}3. Some of the cells will form memory T cells (M) that will survive in an inactive state in the host for a long period of time until they re-encounter the same antigen and reactivate.]]
'''لنفوسیت تی خاطره''' ({{lang-en|Memory T cell}}) یکی از انواع [[لنفوسیت تی]] و نوعی [[گلبول سفید]] است که در [[دستگاه ایمنی]] بدن نقش دارد. این لنفوسیت نقش مهمی را در کنترل و هدایت دستگاه ایمنی به ویژه در [[ایمنی سلولی]] و [[واکسیناسیون]] ایفا می‌کند. لنفوسیت تی خاطره طول عمر بیشتری دارند. سلول هایسلول‌های T حافظه ایحافظه‌ای پس از مواجهه با آنتی ژن در طول یک عفونت قبل، برخورد با سرطان،سرطان و یا واکسیناسیون قبلی به "لنفوسیت‌های «باتجربه"» تبدیل شده اندشده‌اند. در برخورد دوم با مهاجم، سلول هایسلول‌های T حافظه می توانندمی‌توانند پاسخ سریع تر و قوی تر ایمنی راتولید کنندرا نسبت به اولین بار کهمواجهه سیستم ایمنی بدن بهبا مهاجم تولید پاسخ دادکنند. این رفتار در روش تکثیر لنفوسیت T بکار میرود،می‌رود، که می تواندمی‌تواند قرار گرفتن در معرض آنتی ژن خاص نشان استفاده شده است.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[لنفوسیت تی]]