تفاوت میان نسخه‌های «الفبای آوانگاری بین‌المللی»

جز (Removing Link GA template (handled by wikidata))
 
{{الفبای بین‌المللی آوانگاری}}
==حروف عربی==
{| class="wikitable nounderlines" style="font-size: 110%"
!<small>[[الفبای عربی]]</small>
| align="center"| {{Lang|ar|[[ء]]}}&lrm; / {{Lang|ar|[[ا]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ب]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ت]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ث]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ج]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ح]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[خ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[د]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ذ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ر]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ز]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[س]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ش]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ص]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ض]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ط]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ظ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ع]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[غ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ف]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ق]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ک]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ل]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[م]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ن]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ه]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[و]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ی]]}} / {{Lang|ar|[[الفبای عربی]]}}<small>&lrm;<ref>در مصر , سودان و نواحی دیگر, شکل انتهایی {{Lang|ar|[[الفبای عربی]]}} (بدون دو نقطه).</ref></small>
|-
|-
!<small>'''DIN 31635'''</small>
| align="center"| <big><big>{{transl|ar|DIN|[[ʾ]]}}</big></big> / {{transl|ar|DIN|[[ā]]}}
| align="center" rowspan="2"|b
| align="center" rowspan="2"|t
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[ṯ]]}}
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[ǧ]]}}
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ḥ]]}}
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[ḫ]]}}
| align="center" rowspan="2"|d
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[ḏ]]}}
| align="center" rowspan="2"|r
| align="center" rowspan="2"|z
| align="center" rowspan="2"|s
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[š]]}}
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ṣ]]}}
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ḍ]]}}
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ṭ]]}}
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ẓ]]}}
| align="center"| <big><big>{{transl|ar|DIN|[[ʿ]]}}</big></big>
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[ġ]]}}
| align="center" rowspan="2"|f
| align="center" rowspan="2"|q
| align="center" rowspan="2"|k
| align="center" rowspan="2"|l
| align="center" rowspan="2"|m
| align="center" rowspan="2"|n
| align="center" rowspan="2"|h
| align="center" rowspan="2"|w / [[ū]]
| align="center" rowspan="2"|y / [[ī]]
|-
!<small>[[ALA-LC Romanization|ALA-LC]]</small>
| align="center"| <big><big>[[ʼ]]</big></big> / ā
| align="center"| th
| align="center"| j
| align="center"| kh
| align="center"| dh
| align="center"| sh
| align="center"| <big><big>[[ʻ]]</big></big>
| align="center"| gh
|-
!<small>[[الفبای آوانگاری بین‌المللی]] ([[literary Arabic|MSA]])</small>
| align="center"| {{IPAlink|ʔ}}, {{آوا|aː}}
| align="center"| {{IPAlink|b}}
| align="center"| {{IPAlink|t}}
| align="center"| {{IPAlink|θ}}
| align="center"| {{IPAlink|dʒ}}<br/>{{IPAlink|ɡ}}<br/>{{IPAlink|ʒ}}
| align="center"| {{IPAlink|ħ}}
| align="center"| {{IPAlink|x}}
| align="center"| {{IPAlink|d}}
| align="center"| {{IPAlink|ð}}
| align="center"| {{IPAlink|r}}
| align="center"| {{IPAlink|z}}
| align="center"| {{IPAlink|s}}
| align="center"| {{IPAlink|ʃ}}
| align="center"| {{IPAlink|sˤ}}
| align="center"| {{IPAlink|dˤ}}
| align="center"| {{IPAlink|tˤ}}
| align="center"| {{IPAlink|ðˤ}}<br/>{{IPAlink|zˤ}}
| align="center"| {{IPAlink|ʕ}}
| align="center"| {{IPAlink|ɣ}}
| align="center"| {{IPAlink|f}}
| align="center"| {{IPAlink|q}}
| align="center"| {{IPAlink|k}}
| align="center"| {{IPAlink|l}}
| align="center"| {{IPAlink|m}}
| align="center"| {{IPAlink|n}}
| align="center"| {{IPAlink|h}}
| align="center"| {{IPAlink|w}}, {{آوا|uː}}
| align="center"| {{IPAlink|j}}, {{آوا|iː}}
|}
 
== منابع ==