ویولت بودلر: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[سیرک مرگبار]]با استفاده از وسایل [[کنت الاف]] برای خود٬خواهر وبرادرش یک هویت جعلی می‌سازد.
===کتاب دهم===
در [[آبشار یخ زده]] جان خود و کلاوس را با اختراع یک ماشینترمز و یک لوژ نجات می‌دهد.
 
===کتاب یازدهم===
در [[غار غم انگیز]] با استفاده از حافظه خود جان خواهرش سانی را نجات می‌دهد.
کاربر ناشناس